ไอแบงก์ มอบความสุขในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐด้วยเงินฝากประจำผลตอบแทนสูง

17

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) มอบความสุขในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐปีนี้ ด้วยผลิตภัณฑ์เงินรับฝากประจำ “Ramadan 1440”  ที่มีอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงถึง 2.0% ต่อปี เปิดบัญชีเริ่มต้นที่ 2,000 บาทต่อบัญชี ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน

เงินฝากประจำ “Ramadan 1440” เป็นเงินฝากตามหลักวากาละฮ์ (Wakalah หรือ Agency ) ที่ออกมาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มผู้รักการออมเงินรายย่อยที่คาดหวังผลตอบแทนสูง โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับมอบให้ผู้ฝากสูงถึง 2.0% ต่อปี ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาทต่อบัญชี และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย มีระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ซึ่งธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนเมื่อฝากครบกำหนดเท่านั้น คุณสมบัติของผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่นับถือศาสนาอิสลาม มีสัญชาติไทย อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาอิสลามและมีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีได้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไอแบงก์ทุกสาขา หรือ โทร. iBank Call center 1302 และทางเว็บไซต์ www.ibank.co.th

*หมายเหตุ:

  1. “อัตรากำไร/ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ธนาคารมิใช่ดอกเบี้ยหรือเป็นคำเรียกแทนดอกเบี้ย แต่มาจากหลักการที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม”
  1. อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คืออัตราที่คำนวณได้จากประมาณการรายได้ของธนาคารและอัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินฝากที่ธนาคารประกาศเมื่อครบกำหนดการฝาก