ศอ.บต. เร่งวางแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ผ่านการบำบัด ร่วมกับทุกภาคส่วน

28

สำหรับโรงเรียนลูกผู้ชายบ้านมะรวด  จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  โดยทางอำเภอปะนาเระเป็นผู้จัดตั้งศูนย์บำบัดแห่งนี้ ที่ผ่านมาทางจังหวัดปัตตานีได้ให้การสนับสนุน ซึ่งมีผู้เข้ารับการบำบัดเป็นผู้ติดสารเสพติดหลายประเภท เช่น ผู้เสพยาบ้า เฮโรอีน และผู้ที่ติดน้ำกระท่อม เป็นต้น  โดยมีกรอบการดำเนินงานครอบคลุม 4 ด้านได้แก่ ด้านสาธารณสุขบำบัด   ด้านศาสนบำบัด ด้านชุมชนบำบัด ด้านอาชีวบำบัด ปัจจุบันมียอดผู้เข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน ๑๔๗ คน ซึ่งหลังจากนี้ ศอ.บต. จะดำเนินการหาแนวทางส่งเสริมกระบวนการบำบัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  พร้อมทั้งนำผู้ที่ผ่านการบำบัดจากโรงเรียนนี้เข้าสู่กระบวนการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดนำไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้

จากนั้น พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย  ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสนั่น  สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปยัง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมพูดคุยหารือแนวทางการดูแล บำบัดและฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข พร้อมทั้งร่วมพูดคุยหาแนวทางการส่งเสริมอาชีพผู้ที่หายขาดจากเสพติดให้มีที่ยืน พึ่งพาตนเองได้โดยมี น.พ.วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ และคณะ เข้าร่วมประชุม

ในโอกาสนี้พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ (ศอ.บต.) ได้กล่าวขณะลงพื้นที่ช่วงหนึ่งว่า  ศอ.บต.เร่ง เดินหน้าพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมาย ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ส่วนหนึ่งคือเศรษฐกิจต้องดีขึ้น โดยจะทำทุกทางให้ประชาชนทั้ง 5 จังหวัดมีที่ยืนที่หยั่งเท้าในสังคมบ้านเกิดของตน   ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เร่งดำเนินการพัฒนาในทุกๆด้าน เช่น ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว  และด้านอุตสาหกรรม อีกทั้งเร่งแก้ปัญหาภัยที่เกิดผลกระทบต่อสังคมและทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากในปัจจุบัน คือ ภัยยาเสพติดจะเห็นได้ว่า หลายครั้งผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่เป็นผู้ติดยาเสพติดซึ่งนั้นได้ทำลายได้ทำลายครอบครัว ร่วมถึงทำลายความมั่นคงของชาติ ดังนั้นปัญหายาเสพติดควรเป็นปัญหาแรกๆที่ควรแก้ไข หากได้วางระบบแก้ไขที่ดี  ก็เปรียบเสมือนเชื่อเพลิงฟืนที่สุมอยู่ในแผ่นดินใต้จะถูกดึงออกอีกหลายท่อน ทำให้ไฟที่ลุกอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่อยๆเบาลง  ซึ่งประชาชนก็จะมีความรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี  การพัฒนาชีวิตด้านอื่นก็ง่ายขึ้น โดย ศอ.บต. จะเป็นหน่อยงานรัฐคอยสนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาพื้นที่ฯในทุกๆด้าน และสุดท้ายจะนำความสงบสุขกลับคืนสู้แผ่นดินใต้ในเร็ววัน