นักลงทุนชาวจีนร่วมกับผู้ประกอบการชาวไทย จัดตั้งโรงงานแปรรูปทุเรียน ใน อ.เทพา จ.สงขลา

80

ทั้งนี้ บริษัท ม่าน กู่ หวาง ฟู๊ด จำกัด เป็นบริษัท ผลไม้แช่แห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry ของนักลงทุนชาวจีนจาก เมืองคุณหมิงที่ชื่นชอบและหลงใหลในรสชาติทุกเรียนจาก  จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเห็นโอกาสในการลงทุนเนื่องจาก ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ชื่นชอบของชาวจีนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทุเรียนที่มาจากเมืองไทยซึ่งปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีจำนวนทุเรียนเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จากจำนวนความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดในประเทศจีนจึงได้วางแผนการลงทุนร่วมกับนักลงทุนชาวไทย โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ใช้เงินลงทุนระยะแรกกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นโรงงาน Freeze dry  ที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศไทยทั้งนี้โรงงานดังกล่าวจะเปิดทำการใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้ โดยจะสามารถรองรับผลผลิตทุเรียนได้ปีละ 12 ล้านกิโลกรัม และเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านกิโลกรัม ในปี 2563 ซึ่งสามารถรองรับทุเรียน ใน 3 ของผลผลิตในพื้นที่ ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 1,200 คน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า โรงงานที่นี่เป็นโรงงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำการเกษตรวิถีเชิงเดี่ยวเป็นหลัก วันนี้เป็นการปรับทิศให้ทุกส่วนราชการมาช่วยกัน ปรับวิธีคิดเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น กาแฟ ไผ่ มะพร้าว ทุเรียน ที่ผ่านมาราคาผลผลิตขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางหรือปริมาณความต้องการในแต่ละเวลาไม่สามารถคำนวณคาดการณ์ได้เลยดังนั้นการที่มีโรงงานแปรรูปเข้ามาในพื้นที่ครั้งนี้จะตอบโจทย์ได้ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการเกิดการจ้างงาน รวมทั้งสามารถเก็บทุเรียนได้นานและสามารถระบายเข้าสู่ท้องตลาดได้ตามความต้องการเชื่อมั่นว่าโรงงานแห่งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

อย่างไรก็ตามโรงงานแปรรูปทุเรียน ในพื้นที่อำเภอเทพาถือเป็นการตอบโจทย์ ตามนโยบายของ ศอ.บตในฐานะศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลักดันโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในระดับฐานราก เช่น