ผู้แทน ศอ.บต. นำเสนอ บทบาทด้านเด็กและสตรีในการพัฒนาพื้นที่ ในการประชุมกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน

21

ทั้งนี้นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ได้นำเสนอการดำเนินการของ ศอ.บต.ในห้วงที่ผ่านมาด้านเด็กและสตรีซึ่งได้นำเสนอแผนปฏิบัติการด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 ว่า ศอ.บต. ได้มีการดำเนินงานด้านเด็กและสตรี ที่ประกอบด้วย การมีกลไกเพื่อสนับสนุนบทบาท เด็ก สตรี ให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานด้านเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต. และ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา/พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี เพื่อให้เกิดความมั่นคงบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศได้ให้ความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเพื่อต่อยอดในการพัฒนาร่วมกัน เช่น การบูรณาการในการทำงานเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองเด็กในชุมชน การจัดตั้งทีมสหวิชาชีพในระดับตำบล การเปิดโอกาสให้สตรีได้มีเวทีในการสร้างประโยชน์และพัฒนาต่อยอดเรื่องดังกล่าว รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตหรืองานวิจัยร่วมกัน

นอกจากนี้ ผู้แทน ศอ.บต. (กสพ.) ได้นำเสนอถึงการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในมิติด้านการพัฒนา โดยได้นำเสนอถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับมหภาคด้านการค้า การลงทุน ซึ่งทำให้องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ICRC มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับหน่วยงานภาครัฐที่ได้ให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการประสานเพื่อการปฏิบัติและการสนับสนุนเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์ระหว่างประเทศที่จะเข้ามาขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการบูรณาการด้านการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย