ศอ.บต.จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ จชต.

7

สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการหารือด้านแนวทางและตารางการให้บริการ ตลอดจนกรอบงาน รูปแบบการให้บริการของศูนย์ฯ แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ทั้งนี้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในเรื่องขั้นตอนการให้บริการรวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ

อย่างไรก็ตามศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเสร็จจะเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ ตลอดจนให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ โดยมีการเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับระบบการทำงานของกระทรวง กรม และ ส่วนราชการอื่นของรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้สามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป