กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัดโครงการ Craft Creator Awards เฟ้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่องชุมชน ชิงเงินรางวัลกว่า 1.5 ล้าน

7

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านโครงการ Craft Creator Awards เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่องชุมชนสู่สายตาชาวโลก โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการและผู้อำนวยการสายงานธุรกิจสื่อและสร้างสรรค์คอนเทนต์ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข ซึ่งที่ผ่านมาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยข้อมูลในเดือนมิถุนายนพบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมากกว่า 2 ล้านคน สร้างรายได้ให้ชุมชนไปแล้วมากถึง 3,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการ Craft Creator Awards เป็นการจัดประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น เพื่อค้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่อง ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านมุมมองที่ประชาชนทั่วไปอาจยังไม่เคยเห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว สินค้า ร้านค้า และร้านอาหารในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของท้องถิ่นให้สามารถค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP สินค้าหัตถกรรม สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ถ่ายทอดผ่านรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาท โดยโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักผลิตสื่อยุคใหม่ได้เพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอ ผ่านการคิดวิเคราะห์ และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิถีชีวิต อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายคือการสร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การบริโภค และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชนและบริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านโครงการ Craft Creator Awards ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งผลต่อการกระตุ้นพัฒนาการของเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเจริญก้าวหน้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP ของแต่หมู่บ้าน/ชุมชน จะได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สอดคล้องกับเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมชิงรางวัลได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://craftnroll.net/ หรือ Facebook : https://www.facebook.com/craftnrollthailand/