ศอ.บต.ร่วมกับ โรงเรียนตชด.44 ผนึกกำลังจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนสร้างสัมพันธ์ที่ดี

21

ทั้งนี้กิจกรรมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 เกิดขึ้นจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาโรงเรียน เพื่อเอื้อให้เด็ก และเยาวชนในโรงเรียน มีสถานที่เรียนที่เหมาะสม โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 12 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขโดยเร็ว

ในโอกาสเดียวกัน นายสำอางค์ ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวในขณะพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ศอ.บต. มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ยังขาดโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และสามารถเข้าถึงความยั่งยืนทางอาหารและโภชนาการ มีสุขภาพที่แข็งแรง และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือชุมชน ให้ทุกคนมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลำพังให้ได้รับแต่การศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ เยาวชนควรจะได้รับการเรียนรู้ในสายวิชาชีพที่เหมาะสม เพราะสามารถทำให้เรามีวิชาที่ติดตัวไปตลอดชีพ สร้างรายได้ให้เราได้ต่อไป