ศอ.บต.จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ชายแดนใต้ ร่วมแก้ไข ลดความรู้สึกพลเมืองชั้น 2จากใจปชช.ในพื้นที่

8

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บตกล่าวถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ศอ.บต.ว่า เป็นศูนย์กลางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งด้วยบทบาทหน้าที่ของตนเองและองค์กรเพราะศอ.บตคือ Center ดังนั้นบุคลากร ในหน่วยงานจึงต้องมีความพร้อมทุกมิติ เพื่อเป็นหน่วยผลักดันพัฒนาภาคใต้โดยรวม สร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้งปวงให้จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบสุข ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรมมีความคิด ความเห็นและการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างไรก็ดีหากพูดถึงภาคใต้ในช่วงเวลาปกติ จะเป็นพื้นที่ตอนล่างของประเทศไทยที่มีความเหลื่อมล้ำหลายด้าน มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนกับที่อื่น เราจึงต้องเร่งพัฒนาในส่วนนี้ อีกทั้งยังมีกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ เกิดขบวนการดึงเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้ออกห่างจากรัฐ โดยใช้วิธีการทำให้รู้สึกว่าเป็นพลเมืองชั้น 2 เนื่องจากความแตกต่างทางด้านศาสนา วัฒนธรรม แนวคิด จากการเป็นคนไทย และบิดเบือนหลักคำสอน หลักการต่างๆ ให้เยาวชนเข้าร่วมขบวนการ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ศอ.บตมีหน้าที่ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขแนวคิดบิดเบือนต่างๆให้หมดไปจากพื้นที่ ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนในพื้นที่ เพื่อลดความรู้สึกเป็นพลเมืองชั้น 2 ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็เป็นคนไทยเหมือนกัน และไม่มีการแบ่งพรรคพวกใดๆทั้งสิ้น

 

ด้านวิทยากรบรรยาย ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า การขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้นั้น ทุกหน่วยงานในพื้นที่ต้องมองภาพและเข้าใจปัญหาร่วมกัน ซึ่งสิ่งที่เรียกร้องในการแก้ปัญหาในพื้นที่มากที่สุดคือ เอกภาพ และการมีทิศทางที่ชัดเจน เราทุกคนที่เป็นบุคลากรของรัฐจึงต้องมีเอกภาพทางความคิดเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ดีขบวนการสร้างความรุนแรงไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจ

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับฟังความรู้เรื่องปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประวัติศาสตร์พหุวัฒนธรรม และแนวทางการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่