เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

5

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านเลขาธิการ ศอ.บตและผู้บริหารทุกคนที่ร่วมต้อนรับคณะในครั้งนี้ และการมาเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ศอ.บตในครั้งนี้ เพื่อตั้งใจในการเรียนรู้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ถือเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพสูงและมีหลายชนิด ที่ทาง มออยากนำเสนอคือ ปูทะเล ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตลาดมีความต้องการสูง ซึ่งพื้นที่ปัตตานีมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการเพาะพันธุ์ปูรวมทั้งมีป่าชายเลน  ที่ตอบสนองเศรษฐกิจฐานทะเลซึ่งมีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นไปได้สูงที่สุดในบรรดาสัตว์น้ำอื่น  โดยใช้วิธีการเลี้ยงแบบพึ่งธรรมชาติ แต่ปัจจุบันยังไม่มีโรงเพาะฟัก ยังไม่มีฟาร์มอนุบาล ทั้งนี้ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากหลายหน่วยงานเพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพื่อต่อยอดการสร้างงานของพี่น้องในพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บตกล่าวในตอนหนึ่งว่า ศอ.บต. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาพื้นที่อย่างครบวงจร โดยได้กำหนดทิศทางร่วมกันในพื้นพัฒนาพื้นที่ให้ตรงเป้าหมายพร้อมกันกับทุกฝ่าย ซึ่ง ศอ.บตได้หนุนเสริม และเติมเต็ม โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์โดยนำเรื่องเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจ คือตัวหลักของการเพิ่มโอกาสแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความั่นคงในการสร้างอาชีพต่อไป

อย่างไรก็ตาม หลังประชุมเสร็จสิ้นแล้ว เลขาธิการ ศอ.บตยืนยันว่า ศอ.บตยินดีที่จะร่วมผลัดดันในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่จบการศึกษาซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถตอบสนองในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่แบบครบวงจรได้เป็นอย่างดี