เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

6

ด้านรองศาสตราจารย์ดร.ซุกรีหะยีสาแมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกล่าวว่าขอขอบคุณท่านเลขาธิการศอ.บต. และผู้บริหารทุกคนที่ร่วมต้อนรับคณะในครั้งนี้และการมาเยี่ยมเยียนผู้บริหารศอ.บต. ในครั้งนี้เพื่อตั้งใจในการเรียนรู้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ถือเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพสูงและมีหลายชนิดที่ทางมอ. อยากนำเสนอคือปูทะเลซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตลาดมีความต้องการสูงซึ่งพื้นที่ปัตตานีมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการเพาะพันธุ์ปูรวมทั้งมีป่าชายเลนที่ตอบสนองเศรษฐกิจฐานทะเลซึ่งมีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและมีความเป็นไปได้สูงที่สุดในบรรดาสัตว์น้ำอื่นโดยใช้วิธีการเลี้ยงแบบพึ่งธรรมชาติแต่ปัจจุบันยังไม่มีโรงเพาะฟักยังไม่มีฟาร์มอนุบาลทั้งนี้ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากหลายหน่วยงานเพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพื่อต่อยอดการสร้างงานของพี่น้องในพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บต. กล่าวในตอนหนึ่งว่าศอ.บต. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาพื้นที่อย่างครบวงจรโดยได้กำหนดทิศทางร่วมกันในพื้นพัฒนาพื้นที่ให้ตรงเป้าหมายพร้อมกันกับทุกฝ่ายซึ่งศอ.บต. ได้หนุนเสริมและเติมเต็มโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์โดยนำเรื่องเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจคือตัวหลักของการเพิ่มโอกาสแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความั่นคงในการสร้างอาชีพต่อไป

อย่างไรก็ตามหลังประชุมเสร็จสิ้นแล้วเลขาธิการศอ.บต. ยืนยันว่าศอ.บต. ยินดีที่จะร่วมผลัดดันในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่จบการศึกษาซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถตอบสนองในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่แบบครบวงจรได้เป็นอย่างดี