ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสุนทรประชาราม อ.รามัน จ.ยะลา

12

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30 น. ที่ วัดสุนทรประชาราม ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างโรงครัว ให้ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ได้ใช้ประกอบกิจกรรมในการบำเพ็ญบุญ ในโอกาสต่างๆ โดยมี ท่านพระครูสุนทร ธรรมาภิยุต เจ้าอาวาสวัดหัว อ.ระโนด จ.สงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วม

สำหรับพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ สมาคม และภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดขึ้น  เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และผู้มีจิตศรัทธา ได้มีส่วนร่วมในการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนชาวไทยพุทธ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร รวมทั้ง พุทธศาสนิกชนในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ยอดทำบุญ การทอดผ้าป่าฯ ในครั้งนี้ มีจำนวน 219,721 บาท แบ่งเป็นพุ่ม 218,982 บาท ตู้อนุโมทนา 30,716 บาท รวมยอดเงินทั้งสิ้น 469,419 บาท โดยทางวัดสุนทรประชาราม จะนำไปก่อสร้างโรงครัว เพื่อให้ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ได้ใช้ประกอบกิจกรรมในการบำเพ็ญบุญ ในโอกาสต่างๆ ต่อไป