ศอ.บต. ดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจไทย-มาเลเซีย

9

ยบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บตเผยว่า เลขาธิการ ศอ.บตให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก จึงให้คณะทำงานฯ นำเสนอข่าวการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารฮาลาลในงานเทศกาลสินค้าและอาหารฮาลาล (Thai Festival) รวมทั้งนำเสนอข่าวการประชุมว่าด้วยการความมือการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาเลเซีย  เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของผู้ประกอบการและภาคเอกชน ให้สามารถขยายช่องทาง การส่งออกและเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อรักษาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนให้มีการเปิดช่องทางการตลาดสินค้าของดีชายแดนใต้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการให้ประชาชนสามารถเชื่อมตลาดได้ด้วยตนเองและสามารถจำหน่ายสินค้าของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เมื่อวานที่ผ่าน คณะได้ประชุมร่วมกันที่สำนักงาน EUPEN Kelantan รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  โดย นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่  เมืองโกตาบารู ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงยานพาหนะข้ามแดนระหว่างชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งยังมีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมาเลเซียอนุญาตให้สามารถขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าอย่างจำกัด และกฎหมายไม่อนุญาตให้รถตู้เข้าไปได้ ซึ่งมาเลเซียใช้หลักการเดียวกับสิงคโปร์  ทางฝั่งมาเลเซียมีแผนที่จะรับนักท่องเที่ยวปีละ 30 ล้านคนในปีหน้า จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพื่อให้สามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ได้หารือเรื่องการเชิญชวนคนไทยไปลงทุนในประเทศมาเลเซียซึ่งทางมาเลเซียยินดีและพร้อมสนับสนุน รวมถึงความร่วมมือด้านฮาลาล ซึ่งทางมาเลเซียมีจุดแข็งในเรื่องตลาดสินค้าฮาลาล รวมทั้งเครื่องหมายรับรองฮาลาล ซึ่งสามารถส่งขายไปทั่วโลก หากเกิดความร่วมมือกันได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้