ซีอีเอ ผนึกกำลัง ทีเส็บ เอ็นไอเอ เดินหน้าความร่วมมือ “พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย”

16

กรุงเทพฯ 6 สิงหาคม 2562 –  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEAสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ภายใต้ความร่วมมือครั้งสำคัญ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรมระดับเวิร์ลคลาส ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ 1. การส่งเสริมและพัฒนานักสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลงานหรือนวัตกรรม 2. การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาผลงานด้วยองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และ 3. การจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อจัดแสดงผลงานและสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนหรือต่อยอดการพัฒนาผลงาน โดยการร่วมมือกับพื้นที่ ชุมชน และผู้จัดงานระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ และวิสาหกิจเริ่มต้นของไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศ และพร้อมก้าวสู่เวทีสากล ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนและสร้างระบบนิเวศในสาขาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมนันทนาการของไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานโลก

ทั้งนี้ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ โทรศัพท์02-105-7400 เว็บไซต์ cea.or.th   

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ ซีอีเอ (CEA) กล่าวว่า ซีอีเอ ในฐานะหน่วยงานรัฐ ที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมนานาชาติ จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ดำเนินโครงการ การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์” (MICE) ของประเทศไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง 12 สาขา เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างและใช้นวัตกรรม เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ และวิสาหกิจเริ่มต้นของไทยแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันนำไปสู่การมีศักยภาพที่ทัดเทียมนานาประเทศและพร้อมก้าวสู่เวทีสากล ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนและสร้างระบบนิเวศในสาขาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ด้านดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมนันทนาการ (MAR Tech) ของไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานโลก

ผ่านการดำเนินงานใน 3 กิจกรรมหลัก คือ 1. การส่งเสริมและพัฒนานักสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลงานหรือนวัตกรรม (Grooming) 2. การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาผลงานด้วยองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม (Enhancing with Innovation) และ 3. การจัดเทศกาล กิจกรรม เพื่อจัดแสดงผลงานและสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนหรือต่อยอดการพัฒนาผลงาน โดยการร่วมมือกับพื้นที่ ชุมชน และผู้จัดงานระดับสากล (Event Platform & Commercialization) อาทิ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week) เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) และ อีสานครีเอทีฟเฟสติวัล (ISAN Creative Festival) อันจะช่วยตอกย้ำศักยภาพลักษณ์การเป็น เมืองสร้างสรรค์” (Creative District) ของประเทศไทย ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นจุดมุ่งหมายหลักของนักสร้างสรรค์ทั่วโลกในอนาคตอันใกล้ นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ (TCEB) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งสำคัญว่า โครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการช่วยเติมเต็มศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ (MICE) และวิสาหกิจเริ่มต้นในด้านดนตรี ศิลปะ และธุรกิจ Entertainment (Show Biz) ให้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรและมีมาตรฐาน มีระบบนิเวศสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคขั้นสูง มีโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกับองค์กรทั้งในประเทศและนานาชาต