เยาวชนไทยกว่าพันคน ตื่นตัวแห่ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์

เยาวชนไทยกว่าพันคน ตื่นตัวแห่ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ถ.นิคมมักกะสัน กทม. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางในโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558 และเป็นการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติและยื่นขอ Visa จากสถานทูตออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งในแต่ละปีกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะเปิดรับสมัครให้เยาวชนเข้ามายื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติในเดือนกรกฎาคมของทุกปีตามปีปฏิทินของสถานทูตทั้งสองประเทศ ประเทศออสเตรเลีย ปีละ 500 คน ประเทศนิวซีแลนด์ ปีละ 100 คน

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ในงานมีการบรรยายหัวข้อ “การดำเนินงานโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ โดยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย การบรรยายหัวข้อ “การดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย โดยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย การอภิปรายหัวข้อ “การดำเนินงานในการออกหนังสือรับรองและวิธีการรับสมัครแบบออนไลน์” และที่น่าสนใจเป็นการอภิปราย “ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการโดยอดีตผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ เยาวชนอายุ ระหว่าง 18-30 ปี ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๓๐๐ คน

 

14327975913391432797608496