กรมที่ดินกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562

170

เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมคะแนน ITA เป็นการประเมินผลของสำนักงาน ป.ป.ช.ที่มีเกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริตที่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเมิน 3 ส่วน คือ 1) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)2)การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ 3) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งกำหนด 10 ตัวชี้วัด 48 ข้อคำถามประเด็นคำถาม เช่นทางการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การแก้ไขปัญหาการทุจริต และการปรับปรุงระบบการทำงาน

ในปี 2562 มีหน่วยงานเข้าร่วม 8,299 หน่วยงานระดับกรม 144 หน่วยงาน กรมที่ดินได้รับผลการประเมิน 95.99 คะแนน อยู่ลำดับที่ 2 จาก 144 หน่วยงานทั่วประเทศ และลำดับที่ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า คะแนนที่ได้รับของกรมที่ดินในปีนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกรมที่ดินอย่างมาก มีการนำเทคโนโลยีพัฒนาด้านบริการ ลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในสำนักงานที่ดิน เพื่อสร้างความโปร่งใส ตั้งแต่การรับคิวการบริการ ถึงขั้นตอนการรับใบเสร็จ ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาระบบการรังวัด RTK ที่ทันสมัย เร็วรวดและมีความถูกต้องแม่นยำสุด มีระบบให้ประชาชนสามารถตรวจเช็คข้อมูลแปลงที่ดิน ผ่านระบบค้นหารูปแปลงที่ดินหรือ LandMap ผ่านทางแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ และโปรแกรมคำนวณภาษีอากร ที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจของกรมที่ดิน ซึ่งยังมีอีกหลากหลายด้านที่ได้รับการพัฒนา เช่น การออกใบอนุญาตสำนักงานช่างรังวัดเอกชนและช่างรังวัดเอกชน และการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประกอบกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้เงินงบประมาณ มีการเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินการ และให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลและร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน 24 ชั่วโมง และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ Facebook และ Twitter เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมติชนจากประชาชน

อีกทั้ง กรมที่ดินเป็นหน่วยงานเดียวที่มียุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมที่ดิน โดยระบบขับเคลื่อนของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน มีแผนการตรวจเยี่ยม แนะนำการปฏิบัติและการประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต กรมที่ดินมีการจัดทำมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตกรมที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

กรมที่ดินยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีนโยบาย SMART LAND Changes ให้กรมที่ดินเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาการรังวัด การจดทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และแก้ไขปัญหาด้านที่ดินให้เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด