กสอ. รุกอัพสวยบรรจุภัณฑ์ไทยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยและสินค้าโอทอปกว่า 20%

ภาพหมู่ผู้บริหารและผู้ได้รับรางวัล

กสอ. เปิดตัวผู้ชนะ “ThaiStar Packaging Awards 2015”เตรียมต่อยอดส่งประกวดบรรจุภัณฑ์ในระดับเอเชียและระดับโลก (AsiaStar- WorldStar Awards)

 กรุงเทพฯ 18 มิถุนายน 2558 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม รุกสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าโอทอปให้เป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2558 “ThaiStar Packaging Awards 2015” ปีที่ 38 มุ่งสร้างศักยภาพบรรจุภัณฑ์โอทอปไทยให้สามารถทัดเทียมนานาประเทศ ภายใต้หัวข้อ “หลากหลายวัสดุบรรจุภัณฑ์” พร้อมเปิดตัว ผู้ชนะเลิศจาก4 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไปรางวัลชนะเลิศคือ ชื่อผลงาน AssawaThaiChess โดย นายปฏิรัตน์ ศรีผิวจันทร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป รางวัลชนะเลิศคือชื่อผลงาน Jarong (The ceramic bowlset) โดยนายชุติเทพ ใจดี และ นายนิธิศ เลาหรัตนาหิรัญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

3. ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายแล้วในท้องตลาด มีผู้ประกอบการที่ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจำนวน10 รางวัล

และ 4.ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายแล้วในท้องตลาดมีผู้ประกอบการได้รับโล่รางวัลพร้อม เกียรติบัตรจำนวน 10 รางวัล

สำหรับผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์ในระดับเอเชีย (AsiaStar Awards) และระดับโลก (WorldStar Awards)ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน คิดเป็นเงินปีละ 6 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษของอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อการเติบโตอย่างมีศักยภาพและเข้มแข็งอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอปถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จำนวนมากให้กับประเทศไทย โดยในแต่ละปีมียอดจำหน่ายรวมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์สูงถึงปีละกว่า 80,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมา กสอ.มีกิจกรรมเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้เห็นถึงช่องทางในการพัฒนายกระดับสินค้าให้ เป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างคุณภาพและความโดดเด่นสวยงามเพื่อกระตุ้นยอด จำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศให้เติบโตมากขึ้น โดยกลยุทธ์การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป อับดับต้นๆคือ การปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากรูปแบบและสิ่งที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์จะสามารถสื่อสารข้อมูลของ ผลิตภัณฑ์และดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้ รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยให้ผู้บริโภคยินดีจ่ายมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-15 ทั้งนี้หากสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ได้ ก็อาจส่งผลต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกือบทุกสาขา และมีผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดโลก ซึ่งนอกจากผู้ผลิตสินค้าจะต้องคำนึงถึงคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยของผลผลิตแล้ว บรรจุภัณฑ์ก็เป็นองค์ประกอบร่วมในการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์เพราะถือว่าเป็นต้นทุนการผลิต (Production Cost) ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ประกอบการได้

นายอาทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่ากสอ.ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเดินหน้าจัดโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2558 “ThaiStarPackagingAwards2015” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษานักออกแบบและผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์ ได้มีเวทีในการแสดงความรู้ความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยในปี 2558 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 469 ผลงานซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 37ผลงาน และได้รับรางวัลพิเศษการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 รางวัล ทั้งนี้ การจัดการประกวดดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยกิจกรรมดังกล่าว กสอ.ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์จัด ขึ้นภายใต้หัวข้อ “หลากหลายวัสดุบรรจุภัณฑ์” ซึ่งหมายถึงการใช้วัสดุในการผลิตที่เหมาะสม โดยอาจใช้เพียงวัสดุเดียวหรือวัสดุมากกว่า 1 ชนิด ในการผลิตเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ของการใช้งานบรรจุภัณฑ์ และจะต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาทโดยแบ่งออกเป็น4 ประเภทรางวัล  ได้แก่

1.ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไปผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ “AssawaThaiChess”ออกแบบโดย นายปฏิรัตน์ ศรีผิวจันทร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2.ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ “Jarong(Theceramicbowlsset)ออกแบบโดย นายชุติเทพ ใจดี และนายนิธิศเลาหรัตนาหิรัญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

3.ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายแล้วในท้องตลาด มีผู้ประกอบการที่ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจำนวน 10 รางวัล

4.ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายแล้วในท้องตลาดมีผู้ประกอบการที่ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจำนวน 10 รางวัล

น.ส.ธารทิพย์ บ่อเพ็ชร์  บ.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของผลงานBeauty of Moonlight  รางวัลเพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้
น.ส.ธารทิพย์ บ่อเพ็ชร์ บ.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของผลงานBeauty of Moonlight รางวัลเพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้

นอกจากการประกวดระดับประเทศแล้ว กสอ. ยังส่งเสริมให้เกิดการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar) และระดับโลก (WorldStar) โดยเป็นการนำผลงานที่ได้รับรางวัลบรรจุภัณฑ์ไทยเข้าร่วมประกวด โดยรางวัลที่ได้รับแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก 2557 (WorldStar Student Awards 2014)มีผลงานที่ได้รับรางวัลจากประเทศไทย 1 รางวัล คือ นางสาววราภรณ์ หลักฐาน ชื่อผลงาน Elephant ในรางวัลประเภท“ผลงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกวด” (Certificate of Recognition)

สำหรับการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย 2557 (AsiaStar Awards 2014)มีผลงานจากประเทศไทยได้รับรางวัลจำนวน 16 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าประกวด 23 ผลงาน โดยแบ่งออกตามประเภทของการส่งเข้าประกวดได้ดังนี้

1. ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย จำนวน 3 รางวัลจากการส่งเข้าประกวดจำนวน 5 ผลงาน

2. ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จำนวน 1 รางวัลจากการส่งเข้าประกวดจำนวน 1 ผลงาน

3. ประเภทบรรจุภัณฑ์ระดับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 12 รางวัล จากการส่งเข้าประกวดจำนวน 17 ผลงาน

ทั้งนี้  กสอ.กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2557-2558 และรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards 2014) และรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก (WorldStarAwards2014)ขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ภายในงานโปรแพ็ค เอเชีย 2015(PropakAsia2015) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2558 จะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ในระดับเอเชีย (AsiaStarAwards2015) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ กรุงอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีและระดับโลก (WorldStarAwards) ต่อไปอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนคิดเป็นเงินปีละ 6 หมื่นล้านบาท (ที่มา: สำนักส่งเสริมธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ) และเป็นศูนย์กลางการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษของอาเซียน แต่เพื่อรักษามาตรฐานและสร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพในอุตสาหกรรมบรรจุ ภัณฑ์ไทย ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย

นางสาว วราภรณ์ หลักฐาน ม.ธุรกิจบัณฑิต เจ้าของผลงาน “Elephant” รางวัลผลงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกวด WorldStar Student Award 2014
นางสาว วราภรณ์ หลักฐาน ม.ธุรกิจบัณฑิต เจ้าของผลงาน “Elephant” รางวัลผลงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกวด WorldStar Student Award 2014

ด้านนางสาว วราภรณ์ หลักฐาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เจ้าของผลงาน “Elephant” ผู้ได้รับรางวัลผลงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกวด(CertificateofRecognition)จากการประกวด WorldStarStudentAwards2014เปิด เผยว่า การส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ประจำภาควิชา ซึ่งชิ้นงานนี้ตั้งใจที่อยากสื่อออกมาให้เห็นถึงความเป็นไทยมากที่สุดแต่มี ความทันสมัย จึงคิดว่าช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยน่าจะเหมาะสมที่สุด จึงหาผลิตภัณฑ์ช้างแล้วนำมาเป็นแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้ โดยดึงเอาความน่ารักของช้างออกมาเป็นจุดขาย ซึ่งการออกแบบนี้ตั้งใจให้ดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ โดยเป็นเซรามิกรูปช้าง เมื่อผู้บริโภคเห็นบรรจุภัณฑ์ก็ทราบทันทีว่าผลิตภัณฑ์ด้านในเป็นอะไร ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความโดดเด่นและสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจของผู้บริโภคเพิ่ม ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สำหรับวัสดุที่เลือกใช้เป็นกระดาษรีไซเคิลและใช้สีโทนเย็น เพื่อให้สอดรับกับการดีไซน์ตัวช้างให้มีความน่ารักดูแล้วสบายตา ทั้งนี้ก่อนที่จะได้รับรางวัลในการประกวด WorldStar Student Awards 2014ครั้ง นี้ เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2556 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไปมาแล้ว สำหรับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลระดับโลกนั้น ตนรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเพราะไม่คิดว่าผลงานการออกแบบชิ้นเล็กๆชิ้นนี้จะ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนำพาเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปอวดสายตานานาชาติ อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำโอกาสดีๆนี้ให้ และขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มองเห็นความตั้งใจ และมอบประสบการณ์อันยิ่งใหญ่นี้ให้กับตน ซึ่งขณะนี้ตนก็กำลังมองหาแนวคิดต่อยอดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างจาก บรรจุภัณฑ์แบบเดิมๆในท้องตลาด เพื่อสร้างพึงพอใจแก่ผู้บริโภคต่อไป