สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จับมือ ศอ.บต. เร่งยกระดับ Startup/SMEs ชายแดนใต้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างธุรกิจให้มีศักยภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน

8

ทั้งนี้ธุรกิจนวัตกรรมทั้งในรูปแบบของ Smart SMEs และวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) ถือได้ว่าเป็นรูปแบบธุรกิจที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy) ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนศักยภาพการแข่งขันของประเทศในทั่วทุกภูมิภาค สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้กำหนดแผนงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินการผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการ Smart SMEs และผู้ประกอบการ Startup ใน ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

โดย สนช. ได้กำหนดแผนการส่งเสริม Startup/SMEs ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้กลไกมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเป็นส่วนช่วยสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินทั้งธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจ Startup ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อร่วมดำเนินการผลักดันธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้นที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้นในภูมิภาคชายแดนใต้ (Deep Southern Innovative Startup) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการขับเคลื่อนทุกวัน สำหรับเศรษฐกิจฐานรากได้มีการดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ เกษตรแปรรูป เศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรมแปรรูป แต่ในส่วนคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นผู้ผลิตก็ต้องมีการผลักดันให้สามารถผลิตได้และขายเป็น วันนี้เห็นการตื่นตัวของนักธุรกิจรุ่นใหม่มากขึ้นซึ่งเชื่อว่าตลอดการอบรม 3 วันจะสามารถรับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่างๆเพื่อมาปรับใช้ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการตื่นตัวของนักขายออนไลน์ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ start up  หรือเป็น SME ที่มีอยู่เดิมที่พร้อมจะยกระดับตนเองให้เป็น Smart SME

เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ศอ.บต. มีศูนย์กลางอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการค้าการลงทุนทั้งหมด ทำหน้าที่ในการประสานกับทุกภาคส่วนในการผลิต บ่มเพาะ และผลักดัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาช่วยในการฝึกอบรมให้องค์ความรู้และสนับสนุนทุนในการเริ่มต้นประกอบการ โดยในอนาคตจะมีพันธมิตรจากทุกกระทรวงมาช่วยมากขึ้นซึ่งจะเป็นทิศทางที่เราจะเดินในวันข้างหน้า โดยที่ ศอ.บต. จะร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดัน Smart SME ให้ถึงที่หมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อไป