พช.ร่วมขับเคลื่อน โคก หนอง นา ป่าลำใย ลุ่มน้ำน่าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00 น. ณ เสาหลักเมือง วัดมิ่งเมือง ต.ในเมือง จังหวัดน่าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเสาหลักเมือง วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน จากนั้น ร่วมบันทึกข้อตกลงความรวมมือส่งเสริมเกษตรอินทรีย์พอเพียงโครงการ “โคก หนอง นา ป่าลำไย ลุ่มน้ำน่าน” กับ 16 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานจังหวัดน่าน, กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, กองทุนภูมิไทยพัฒนา, มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Eart safe Foundation), บริษัท เอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บริษัทไทธนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เอิร์ธแคร์ อินโนซิส จำกัด, บริษัทพีซี อินโนวา จำกัด, ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน, สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทเขาใหญ่พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการทำเกษตรภายในพื้นที่จังหวัดน่านให้เป็นการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยเริ่มต้นที่การเพาะปลูกลำไยซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดน่านให้เป็นผลผลิตลำไยอินทรีย์พร้อมด้วยการสนับสนุนตลาดผู้รับซื้อผลผลิตเพื่อให้ผลผลิตลำไยอินทรีย์ได้มาตรฐานและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ โคก หนอง นา ป่าลำไย ลุ่มน้ำน่าน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า เชื่อมั่นในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานให้กับพี่น้องคนไทยและทรงทำให้เป็นตัวอย่างว่าเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนๆ ที่จะก้าวไปสู่ความมั่งคั่ง และร่ำรวย ซึ่งศาสตร์ของพระราชาตามทฤษฎีใหม่ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งที่คนไทยให้การยอมรับในวงกว้างเป็นสิ่งที่มาถูกทางแล้ว ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนก็พยายามขับเคลื่อนตามแนวของศาสตร์พระราชา ด้วยการขอให้ทุกภาคส่วนช่วยการขับเคลื่อนให้ทุกครัวเรือนมีพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ซึ่งการที่ทุกครอบครัวพึ่งพาตัวเองได้สำคัญที่สุดก็คือว่ามั่นใจได้ว่าพืชผักต่าง ๆ ที่รับประทานในชีวิตประจำวันจะปลอดภัย

ส่วนในเรื่องของอาชีพเราพยายามจะทำให้ทุกหมู่บ้านให้พี่น้องประชาชนสมัครใจในการประกอบอาชีพตามรูปแบบ โคกหนอง นา โมเดล การจัดงานครั้งนี้ทำให้เชื่อมั่นว่าการทำเกษตรอินทรีย์จะเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วก็สามารถทำให้ทุกคนได้ทั้งบุญ คือ ให้ทุกคนปลอดภัย แล้วก็ทำให้โลกของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งเราต่อต้านเรื่องการเผา เช่น การเผาป่า เผาตอซัง และงานในวันนี้ โคก หนอง นา ป่าลำไย เป็นสิ่งที่เพิ่มพูนความเชื่อมั่นทางวิชาการจากรั้วมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบธุรกิจอย่างบริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมไม่ใช่ธุรกิจเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยของตัวเองอย่างเดียว บวกกับเขาใหญ่พาโนรามา ซึ่งก็ทำธุรกิจเพื่อสังคมอยู่แล้ว สามารถทำให้เกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนได้ ควบคู่กับการช่วยทำบุญให้กับลูกหลานในรุ่นต่อ ๆ ไป ให้มีโลกที่สวยงามได้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นผมเองก็ยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลัง มั่นใจว่างานงานนี้จะทำให้เกิดกระแสตื่นตัวเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมได้รับสิ่งที่ดีงาม ประสบความสำเร็จมีกำไรกลับคืนสู่พี่น้องเกษตรกรเพื่อทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนมากทวีคูณทุกปี

อธิบดีฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ลำไยหรือสารสกัดจากเห็ดหลินจือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นในลักษณะประชารัฐโดยแท้ที่มีทั้งภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคนักธุรกิจ และภาคราชการ ช่วยกันขับเคลื่อน โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือทำให้เกิดอาหารที่ปลอดภัยเป็นเกษตรอินทรีย์ ใช้ชีวิตแบบไม่เบียดเบียนโลก