พช. นำคนไทย “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อ ถือจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน” ณ บางใหญ่ นนทบุรี

102

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชน “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อถือจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน” ณ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศพช.นครนายก และนายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมฯ

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ตามที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบนโยบายให้กรมฯ ดำเนินโครงการ “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเตรียมวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้แข็งแกร่ง มุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาประเทศและปัญหาวิกฤตโลก ใน 3 ประเด็นที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ ด้านน้ำ ด้านอาหาร และด้านพลังงาน สามารถเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติ เป็นที่พึ่งของประชาชนในประเทศได้ ป้องกันปัญหาและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเสียได้ ซึ่งกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมใน 4 มิติ คือ คน ความรู้ เครือข่าย และการขยายผล ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ที่เป็นหนทางรอดในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และกรมฯ ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี 15 จุดนำร่อง ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ได้แก่ จ.สิงห์บุรี จ.ปราจีนบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี จ.นนทบุรี จ.สระบุรี จ.พะเยา จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุรี และ จ.น่าน เปิดพื้นที่สร้างครัวเรือนตัวอย่างที่มีการนำรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” บริหารจัดการพื้นที่ อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ครอบครัว สร้างการเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้รูปแบบดังกล่าวตามภูมิสังคมและภูมินิเวศน์พื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น มีการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อใช้ประกอบอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน เช่น ไก่ เป็ด ปลา ในพื้นที่ของตนเอง ยึดหลักการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการ “พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น” และพัฒนาพื้นที่ของตนเองจนกลายเป็นตัวอย่างความสำเร็จขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป

สำหรับกิจกรรมเอามื้อสามัคคีที่บ้านของคุณณิชารัชณ์ กันต่าย ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้นำพี่น้องประชาชน เรียนรู้การห่มดิน การปรับคลองไส้ไก่ จำนวน 8 ร่อง รวม 180 เมตร การทำปุ๋ยอินทรีย์ และการตัดแต่งต้นฝรั่ง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแนวคิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ที่ดีกว่า Chang For Good ดังที่ท่านอธิบดีฯ ได้มอบไว้ให้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และวันนี้พวกเรากำลังมาร่วม “งานบุญ” ที่ทุกฝ่ายพร้อมใจกันร่วมเอามื้อสำคัญ ร่วมกันขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” มาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง เพื่อที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่พึ่งพาตนเอง สร้างชุมชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขร่วมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันตลอดไปด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

“กระผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีฯ ครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจ ความตั้งใจจริงในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันตลอดทุกกิจกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่นี้จะเป็นจุดตัวอย่างความสำเร็จให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป สำหรับกำหนดการที่จะไปเอามื้อฯ จุดต่อไป หากท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง (สระบุรี, ชลบุรี, อุบลราชราชธานี, อุดรธานี, นครราชสีมา, ลำปาง, พิษณุโลก, เพชรบุรี, นครศรีธรรมราช, ยะลา และ นครนายก) ศูนย์ฝึกอาชีพ 6 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่งใกล้บ้านท่าน “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากท่านพบบุคคลแอบอ้างเรียกเก็บเงิน แจ้งเบาะแสร้องเรียนที่ 0-2141-6254 หรือ 08-9921-3784 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดได้ทันที ” รองอธิบดีฯกล่าวเชิญชวน