” กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุนอุปการะเด็ก แก่ จ.นนทบุรี”

12

กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ.2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบทให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกอง ทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เป็นประจำ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

ในปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งมอบทุนให้จังหวัดนนทบุรี จำนวน 6 ทุน ทุนละ 1,500 บาท และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เป็นตัวแทนในการมอบทุนอุปการะเด็ก ดังนี้

1.นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วย นางปรียานุช สุพิมพานนท์ พัฒนาการอำเภอไทรน้อย มอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 1 ทุน ให้แก่ เด็กชายพิพัฒน์ อยู่บำรุง
2.นางเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 1 ทุน แก่ เด็กชายกิตติพร แก้วเขียว
3.นางนุสรา ธรรมฤาชุ พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง มอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 1 ทุน แก่เด็กชายนนท์ณัฐ ภิบาลวงศ์
4.นายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ มอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 1 ทุน แก่เด็กชายปุณภัทร นาคนก
5.นางสาวโสภิดา บุญเนาว์ พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวบัณยวีร์ เลิศศรีธนิตตา มอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 1 ทุน แก่เด็กชายธนบดี ไตรโชค

พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเมล็ดพันธุ์ผัก พร้อมแนะนำบุคคลในครัวเรือนให้ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร