กรม ดย.พม. จัดงาน“เยาวชน คิดดี ทำดี สู่จิตอาสา” เปิดพื้นที่ให้อดีตเด็กแว้นแสดงผลงานสร้างสรรค์ต่อสังคม

422

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กทม. เวลา ๑๔.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นางระรินทิพย์  ศิโรรัตน์) เปิดเผยว่า กรม ดย.พม.  จัดงาน “เยาวชน คิดดี ทำดี สู่จิตอาสา” ภายใต้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแข่งรถในทาง โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว) เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย :  เดินหน้า สร้างโอกาส การพัฒนาเด็กและเยาวชนในมิติใหม่  ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแสดง ผลงานด้วยจิตอาสา และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการส่งเสริม พัฒนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้มีความพร้อมใน การอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป

 กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจประกอบด้วย Talk Show “ปลุกพลัง สร้างจิตอาสา” ของเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ โดย น.ส.อรพิมพ์  รักษาผล / นิทรรศการเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและเยาวชนจิตอาสาที่เคยเป็นกลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ่มไลออนฮาร์ทโซไซตี้ , จักรยานกู้ชีวิต , หมวกกันน็อคชาร์จแบตเตอรี่ , จักรยานปั่นไฟ , ขับขี่ปลอดภัยด้วยจักรยานยนต์จำลอง / การแสดงจากเยาวชนสร้างสรรค์สังคม อาทิ การแสดงกลองยาว จากกลุ่มกลองยาวเอกทันต์ , การแสดงดนตรีจากศิลปิน AF  / เสาวนาวิชาการ หัวข้อ “เยาวชน คิดดีได้ ทำดีได้” โดย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (นายธีรศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์) , ครูอาสามสมัครเด็กเร่ร่อน สำนักการศึกษาเทศบาลขอนแก่น (นายอังคาร ชัยสุวรรณ) , ภาคประชาสังคม ทีมงานไร้พรมแดน จ.ขอนแก่น (นายประดิษฐ์จรัส  อสุชีวะ) , ผู้ดำเนินการโครงการนักบิดจิตอาสาและผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชน Youth of Nation (นายทวนทอง  นิยมชาติ) และผู้แทนเยาวชนที่เคยเป็นกลุ่มเสี่ยงจากโครงการพัฒนาเยาวชน Youth of Nation ดำเนินการเสวนาโดย ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว และน.ส.เพียงตา  แสงสิงแก้ว