‘อธิบดี พช.’ ร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ชวนคนไทยปฏิบัติบูชาถวายแด่พ่อของแผ่นดิน

3

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน คุณวิเชียร วิริยะประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้าฯ คุณไพศาล คุณหลิน รักษาการนายกสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

งานดังกล่าว วัดพระเชตุพน มูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพน โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ชุมชนท่าเตียนและชุมชนปากคลองตลาด ได้จัดขึ้น เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร โดยมีพระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ความโดยย่อว่า “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบด้วยทศพิธราชธรรม 10 ประการ ทรงมีราชกรณียกิจนานัปการ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เป็นต้นว่า การบูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม พระราชทานผ้าพระกฐินเป็นประจำทุกปี ทรงมีพระราชหฤทัยใส่ใจต่อการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ปวงชนชาวไทยล้วนอาลัยเป็นอย่างยิ่ง พสกนิกรชาวไทยในฐานะผู้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร ต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท ตั้งตนอยู่ในความดี การทักษิณานุปาทานในวันนี้เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที บำเพ็ญกุศลอุทิศพระองค์ ” ในการนี้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และพระสงฆ์จำนวน 150 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยการ “ปฏิบัติบูชา” ตามคำพ่อสอน ด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาขน สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

“ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พ่อของแผ่นดิน”