นนทบุรี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพร และพืชผักสวนครัว ต่อยอดกิจกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากบ้านพี่สู่เมืองน้อง

4

จังหวัดนนทบุรี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพร และพืชผักสวนครัว ต่อยอดกิจกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากบ้านพี่สู่เมืองน้อง สร้างความมั่นคงทางอาหาร หวังประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัว จากศูนย์แบ่งปันจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ร่วมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ สู่ศูนย์แบ่งปันระดับอำเภอทั้ง 6 อำเภอ โดยมีพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 6 อำเภอ ร่วมรับมอบในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดนนทบุรี ในการสนับสนุนขับเคลื่อนภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขยายผลเพิ่มขีดความสามารถผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากบ้านพี่เมืองน้อง โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน เครือข่ายในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้เกิดกิจกรรมในลักษณะ “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” โดยมีโก่งธนูโมเดล เป็นต้นแบบในการรองรับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 ซึ่งจังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายจำนวน 6 หมู่บ้าน ดังนี้ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี , ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ , ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง , ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย ,ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย และตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้
1. ประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3. กระบวนการพัฒนาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
4. นำเสนอผลงานการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผล ด้วยกิจกรรมสัปดาห์เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน

นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการร่วมกันกับโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1.โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ผ่านการทำกิจกรรมในครัวเรือน และขยายผลสู่การสร้างความเข้มแข็ง โดยสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส ภายใต้หลักการ “หนึ่งหมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤติ Covid – 19 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต
3. โครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด – 19 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพอย่างหลากหลายในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างทักษะในการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดนี้ จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งหวังให้ ประชาชนในชุมชนมีการพึ่งพาตนเอง หากมีเหลือก็แบ่งปันคนในชุมชน และถ่ายทอดขยายผลไปยังพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อจะก้าวไปสู่ เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข