นนทบุรี ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพสู่ครัวเรือนเป้าหมาย หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข

5

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวริตยา รอดนิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอบางกรวย เป็นจุดแรก เพื่อดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีดำเนืนการ โดยจุดแรกมีนางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้นำชุมชน ร่วมอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ การดำเนินการส่งมอบวัสดุประกอบอาชีพนี้ มีครัวเรือนเป้าหมายอำเภอละ 15 ครัวเรือน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 90 ครัวเรือน โดยมีแผนการดำเนินการส่งมอบวัสดุ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564 เพื่อส่งมอบให้ครบทั้ง 6 อำเภอ

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย ให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนยากจน และครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้ ให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งจากปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน เป็นภาวะความขาดแคลน ที่ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล และครอบครัว ส่งผลให้เกิดความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิต รวมถึงการขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายๆ ด้าน ส่งผลต่อการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล และการพัฒนาประเทศในที่สุด การแก้ไขปัญหาความยากจนจึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไข ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ โดยมีกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดเวทีคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่ 3 การตรวจสุขภาพครัวเรือนายากจนเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ครัวเรือนเป้าหมายมีการบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่ายครัวเรือน ซึ่งจะทำให้รู้ข้อมูลการใช้จ่ายภายในครัวเรือน ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างเหมาะสม สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการประหยัด และการออม อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สิน และปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีความภูมิใจในความเป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.