รมกิจการเด็กและเยาวชน จัดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์พื้นที่ ที่มีผลงานด้านการพัฒนาเด็กดีเด่นในปี ๒๕๕๘

87

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

จัดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์พื้นที่ ที่มีผลงานด้านการพัฒนาเด็กดีเด่นในปี ๒๕๕๘

( โครงการวัยใสใส่ใจทำดี : Teen To Be Good )

ให้กับพื้นที่ใหม่ ๓๔ พื้นที่ ๑๗ จังหวัด

 

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรม เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล                   จ.นครปฐม

เวลา ๑๕.๐๐ น. นางนภา  เศรษฐกร  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังเสริมความรู้เครือข่ายโครงการวัยใสใส่ใจทำดี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่รับผิดชอบโครงการ แกนนำเครือข่ายระดับพื้นที่ตำบล/เทศบาล เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ บทบาทของพื้นที่ องค์ความรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก และการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่  โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก ๑๗ จังหวัด ๓๔ พื้นที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่รับผิดชอบโครงการ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล และเครือข่ายพื้นที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐ คน

เนื้อหาที่น่าสนใจประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ

๑.      การถ่ายทอดประสบการณ์ของพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในปี ๒๕๕๘ จากเทศบาลตำบลเชียงกลม จ.เลย องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก จ.ตาก และเทศบาลเมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

๒.      กิจกรรมฝึกการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพเด็ก ครอบครัว และชุมชน ๖ มิติ

๓.      การบรรยายลักษณะ โครงการ การดำเนินงานในพื้นที่ ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการ

๔.      การจัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่