รมว.พม.ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศูนย์ดูแลเด็ก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

301

วานนี้ (๗ ม.ค. ๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู กรุงเทพมหานคร  พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ดูแลเด็ก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION : IOM) จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ดูแลเด็ก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการดังกล่าว จากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เพื่อให้เด็กซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องกักอายุตั้งแต่ ๓ – ๑๒ ปี ได้รับการดูแลช่วงกลางวันในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และเอื้อต่อพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

OPP_3906 DSC_0255