ไอแบงก์ แสดงความยินดีว่าที่จุฬาราชมนตรี คนที่ 19

ช่วงเช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคาร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี นายอรุณ บุญชม ผู้ได้รับการสรรหาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย โดยจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะนำรายชื่อกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรี ต่อไป

นายอรุณ  บุญชม เป็นบุคคลที่มีคุณูปการด้านศาสนาอิสลามมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการเงินการธนาคารตามหลักชะรีอะฮ์ ท่านถือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับต้น ๆ ของประเทศไทย ท่านดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา (ด้านศาสนา) ตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 เป็นบุคคลแรกของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการธนาคารในปี 2546 จนถึงปี 2555 รวมระยะเวลา 9 ปี ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคาร เพื่อให้การประกอบธุรกิจของธนาคารไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม จากนั้นท่านยังได้รับแต่งตั้งจากธนาคารให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชะรีอะฮ์และการเงินอิสลาม ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ในนามคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรุณ บุญชม และขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป และในโอกาสนี้ ท่านได้ขอพรให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ เพื่อความยั่งยืน ทั้งกับพี่น้องมุสลิมและชาวไทยทุกคน และขอให้ไอแบงก์ผ่านช่วงเวลาสำคัญในการนำระบบ ‘ไอแบงก์ แอปพลิเคชัน’ ขึ้นสู่การให้บริการแก่พี่น้องชาวไทยอย่างราบรื่นตามเป้าประสงค์ทุกประการ