นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ “บ้านบึงปลาทู” ย้ำภาครัฐทำก่อนทำจริง ได้ผลสัมฤทธิ์คืนความสุขให้คนทั้งชาติ

77

นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน  การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาฯภัยแล้ง ณ ศูนย์เกษตรเรียนรู้ บ้านบึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

วันนี้ 22 ม.ค. 58 เวลา 9.00 น. นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน  การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาฯภัยแล้ง ณ ศูนย์เกษตรเรียนรู้ บ้านบึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ในพื้นที่การตรวจติดตามจุดนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP  /อาชีพที่ได้รับงบสนับสนุนช่วยเหลือฯ ตามมาตราการช่วยเหลือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการทำการเกษตรแปลงใหญ่ที่ทนแทนการปลูกข้าวช่วงภัยแล้ง ..โดยการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่สามารถเป็นแบบอย่าง ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง

ในโอกาสนี้  นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ได้ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ รายได้ ให้ชุมชน  โดยมี นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรม  นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์  ผอ.สภว.นายไพศาล  สุขปัญญา  ผอ.สำนักทุนฯ ผู้แทนสำนัก กอง ร่วมคณะ โดยมีพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมทีมงาน ประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1453446755524 1453446708056 1453446703823 1453446778041 1453447760015