เพื่อพี่น้องเกษตรกรไทย…ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านบึงสำราญน้อย สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

202

วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา ได้เยี่ยมให้กำลังใจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของชาวบ้านบึงสำราญน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยการนำของ นายนันทิพัฒน์ ภิรมกิจ ประธานกลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้รับงบประมาณมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (มสต.) ด้วย

อัตราการผลิต วันละ ๒๕ – ๓๐ กระสอบๆ ละ ๒๐ กก.ๆ ๑๐ บาท ปี่ที่ผ่านมาผลิตได้ ๕๐ ตัน (๒,๕๐๐ กระสอบ) ปีนี้ผลิตตามที่สั่งจองคาดว่าจะสูงกว่าปี่ที่ผ่านมาเพราะผู้ใช้เชื่อมั่นใน คุณภาพและเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น จำหน่ายในหมู่บ้าน ๘๐% นอกหมู่บ้านร้อย ๒๐%

“เราใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลัก ทำให้มีคุณภาพมากค่าด้วยธาตุอาหารสำหรับพืชทุกชนิด บำรุงหน้าดินไม่เป็นดาน ใส่มะนาวให้ดอกติดผลดีมาก”

ในอนาคต จะปรับปรุงต่อเติมสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานและมีเครื่องมือในการผลิตให้ได้ ปริมาณมากเพียงพอแก่ความต้งการ สถานที่เก็บ สถานที่จำหน่าย บรรจุภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายนันทิพัฒน์ ภิรมกิจ เสียสละให้ใช้พื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโครงการ “ประชารัฐ” ของอำเภอทรายทองวัฒนา ภายใต้การบริหารของ เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา ที่มองเห็นความก้าวหน้า ไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน แน่นอน

 

1455966493367 1455965892097