“ปลาร้าประชารัฐ”

268

ชาวบ้านบึงสำราญน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร หัวใส ใช้งบประมาณของรัฐมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (มสต.) และระดมทุนจากสมาชิกร่วมด้วย ช่วยกันทำปลาร้าคุณภาพดี ที่เป็นอาหารสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งนับวันจะไม่มีใครทำแล้ว

วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา ได้เยี่ยมให้กำลังใจการทำปลาร้าสูตรดั้งเดิมของชาวบ้านบึงสำราญน้อย โดยการนำของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ผู้นำสตรี ผู้นำ อช. รวมกลุ่มสมาชิกลงมือทำกันเป็นวันแรก เป้าหมายปีนี้ ๓,๙๐๐ กก. ใช้โอ่ง ๓๐ ลูก

นายฉัตรธร พรดอนก่อ ประธานกลุ่มทำปลาร้าบ้านบึงสำราญน้อย รับประกันว่าปลาร้าที่รวมกลุ่มกันทำขึ้นมานี้เป็นปลาร้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยแน่นอน เพราะชาวบ้านทุกคนในนี้กินเองด้วย ถึงแม้จะขายทุกท่านที่ซื้อไปก็ได้กินของดีเหมือนกับพวกเรา ต่อไปชาวบ้านก็จะมีการเลี้ยงปลาไว้ขายให้กับกลุ่มทำปลาร้า ผู้สูงอายุก็จะมีกิจกรรมจักสานชะลอมไว้หุ้มหิ้วไหหรือโหลใส่ปลาร้า ทำเป็นของฝาก

“ถึงแม้จะเหนื่อยและยากในการเริ่มต้น แต่ผมมีความมั่นใจว่าจะต้องสำเร็จและพัฒนาให้มีชื่อเสียงเป็น OTOP ตัวใหม่ของอำเภอทรายทองวัฒนา ทำให้ประชาชนมีทางเลือก มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่แท้จริง เพราะเป็นอาหารประจำครอบครัวเกือบทุกบ้านกินปลาร้า ราคาที่ตั้งไว้ตามเกรดและชนิดของปลา คละทั่วไป กก.ละ ๙๐ บาท คัดพิเศษ กก.ละ ๑๒๐ บาท ปลาช่อนล้วน กก.ละ ๑๔๐ บาท”

ประธานกลุ่มเล่าถึงในอนาคตว่าจะแปรรูปปลาร้าเป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ พัฒนาสถานที่ผลิต บรรจุภัณฑ์ การตลาด การประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง ปัจจุบันได้รับความอนุเคราะห์จากพ่อใหญ่เพิ่ม ชมเส็ง ให้ใช้บริเวณหลังบ้านเป็นสถานที่ผลิต

ในการนี้ ได้ให้แนวทางการพัฒนาตามแนวทางของนายอำเภอทรายทองวัฒนา (เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์) ที่มุ่งเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาให้เป็นรูปธรรม และแนะนำให้จัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งจะได้ให้พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล มาให้คำแนะนำในการจัดทำต่อไป

1455966791332 1455966783571