ป.ป.ส. อาเซียน จัดประชุมฯ เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 1/2559

70

ป.ป.ส. อาเซียน จัดประชุมฯ เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 1/2559 ผลักดันความร่วมมือเฝ้าระวังยาเสพติดระดับอาเซียน ให้เต็มประสิทธิภาพ

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN – NARCO) 
โดย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กำหนดเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นางนฤมล ช่วงรังษี รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 
10 ประเทศ ประเทศละ 3 คน และประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. UNODC สำนักเลขาธิการอาเซียน และเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดเข้าร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังอาเซียนและกำหนดแนวทางในการจัดทำ ASEAN Drug Monitoring Report ประจำปี 2016 และเตรียมเสนอร่างรายงานดังกล่าวในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials on Drug Matters – ASOD) ครั้งที่ 37 ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้น  ในเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นกิจกรรมแรกที่อยู่ในแผนงานโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียนซึ่งถือเป็นกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้สำนักงานป.ป.ส.อาเซียน (ASEAN-NARCO) 
โดยสำนักงาน ป.ป.ส.เป็นผู้ประสานงานโครงการ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 -24 มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN – NARCO) 
โดยสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน (ASEAN Drug Monitoring Network) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากประเทศอาเซียนผู้แทนประเทศคู่เจรจา และองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในประชาคมอาเซียนร่วมกันและให้ดำเนินการจัดตั้ง Contact Person ด้าน Supply และ Demand ประเทศละ 2 คน เพื่อทำหน้าที่ประสานและร่วมเป็นทีมวิเคราะห์ข้อมูล ในการจัดทำ ASEAN Drug Monitoring Report ประจำปี 2016

สำหรับ สำนักงาน ป.ป.ส. ประเทศไทย ในฐานะผู้ประสานงานกลางของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้นำผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียนฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งแผนการดำเนินงานวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียนระยะ 1 ปี เสนอต่อที่ประชุม ASOD ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์ และที่ประชุม ASOD มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน 
ครั้งที่ 1/2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN-NARCO) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559      จึงเป็นการเชิญผู้ประสานประจำแต่ละประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทีมวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งของการรวมตัวในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเชิงรุกในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

IMG_1728 IMG_1663 IMG_1652 IMG_1641 IMG_1635