รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “มหิดลทยากร” ประจำปี 2558

232

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ารับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2558จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการประกาศ เชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จ ทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นแบบอย่างให้แก่ ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลและสาธารณชนทั่วไป ณ ห้องบรรยายศาสตร์จารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา