กรมการศาสนาแจ้งผู้ที่ประสงค์ไปฮัจย์ในปีนี้ รีบตัดสินใจ โอกาสสุดท้าย รีบลงทะเบียนด่วน ภายใน 14 เม.ย.59

47
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ  อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า การดำเนินงานกิจการฮัจย์ในปีนี้  มีการเร่งรัดดำเนินการทุกขั้นตอน  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559  โดยเฉพาะการบริหารจัดการจำนวนผู้แสวงบุญตามจำนวนโควตา 10,400 คน  ซึ่งจำเป็นต้องได้ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ E-TRACK ของทางการซาอุดีอาระเบีย

อธิบดีกรมการศาสนากล่าวต่อว่า จากจำนวนโควตาผู้แสวงบุญ 10,400 คน ดังกล่าว ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีผู้ได้สิทธิตามโควตาเดิมแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง เนื่องจากขาดความพร้อม             ทำให้มีที่ว่างในโควตา ซึ่งเหลือจำนวนจำกัด  ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องมุสลิมที่มีความพร้อม ได้ไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ทันในปีนี้ โดยไม่ต้องรอนาน  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ครั้งที่ 8/59 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 จึงมีมติให้พี่น้องมุสลิมที่มีความพร้อม และอยู่ระหว่างการตัดสินใจ แจ้งความประสงค์ไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยสมัครกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์เพื่อลงทะเบียนในระบบออนไลน์ พร้อมชำระเงินประกันการเดินทาง 2 งวด รวม 63,000 บาท ภายในวันที่ 14 เมษายน 2559

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการฮัจย์ในปีนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ได้แจ้งยืนยันจำนวนผู้แสวงบุญที่พร้อมเดินทาง และได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ จำนวน 63,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ให้กรมการศาสนาทราบภายในวันที่ 15 เมษายน 2559 เพราะจะเกี่ยวข้องกับการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน และการจัดเช่าที่พักทั้งที่เมืองมักกะห์และเมืองมะดินะห์  ซึ่งจะต้องรีบดำเนินการตามกรอบระยะเวลา ของระบบ E-TRACK ซาอุดีอาระเบีย หากล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อการยื่นวีซ่าของผู้แสวงบุญ

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินงานกิจการฮัจย์ในปีนี้ ทางประเทศซาอุดีอาระเบียได้แจ้งให้ทุกประเทศทราบเรื่อง การนำระบบ E-TRACK ซาอุดีอาระเบีย มาใช้บริหารจัดการฮัจย์อย่างเต็มรูปแบบ  จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือละเลยการปฏิบัติ  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เร่งดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  เพื่อให้ภาพรวมของการดำเนินงานกิจการฮัจย์ในปีนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ไปประกอบศาสนกิจ ได้อย่างสมบูรณ์ สมดังเจตนารมณ์ต่อไป

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม โทร 02-4228795-6 โทรสาร 02-4228797 เวบไซต์ : www.hajthailand.net  อีเมล์ : islam49@hotmail.com