พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

34

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  (คนที่ 6 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวมอบนโยบาย การบริหารจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (คนที่7 จากซ้าย)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวมอบนโยบาย การบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงของเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ และ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (คนที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวมอบนโยบายการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ระหว่าง นายรอยล จิตรดอน (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ (คนที่ 9 จากซ้าย) เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยมีนายพรวุฒิ สารสิน (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย กล่าวรายงาน การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ และนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ (คนที่ 8 จากซ้าย) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวรายงานความเป็นมา และรับมอบแผนที่น้ำระดับตำบล 150 ตำบล ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

image001