สถาบันอาหารจัดเสวนาฟรี…พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรไทย(ThaiGAP)

49

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ค้าปลีกสินค้าผักและผลไม้ในประเทศไทยเข้าร่วมงานเสวนาฟรี เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรในระบบห่วงโซ่อุปทาน”  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น.  ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-12 อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานสินค้าเกษตรไทยหรือThaiGAP ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกและลดการกีดกันทางการค้า โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนในหัวข้อ “เกษตรสมัยใหม่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”,“การประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบ” และ “การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย”

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารไทย(Thailand Food Forward) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกวรรณ ปิ่นแก้ว ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร โทร. 02 886 8088  ต่อ 2205 โทรสาร 02 886 8104 email :training@nfi.or.th  , www.facebook.com/NFI.training