พีแอนด์จีร่วมมือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ฉลองความสำเร็จโครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จีครบ 10,000 ล้านลิตรพร้อมกันทั่วโลก

20

นางกรรณิการ์  จรัสอุไรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัทพรอคเตอร์แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทย พม่า และลาว พร้อมด้วยนายพิสนฑ์รัตตนะไชยพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยส่งมอบผงบำบัดน้ำสะอาดและเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่เยาวชนในโครงการมูลนิธิบ้านอุ่นรัก จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสการฉลองความสำเร็จ“โครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” ครบ 10,000 ล้านลิตรพร้อมกันทั่วโลก โดยมีนางสาวดีดี้อนันดาเดวามาลา ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านอุ่นรักรับมอบ ณ มูลนิธิบ้านอุ่นรัก อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้