ทีดีอาร์ไอจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ

23

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ”โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการ ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศทีดีอาร์ไอและนายสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรเครดิตบูโรร่วมในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว

โดยดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าการร่วมมือกับเครดิตบูโรเป็นก้าวสำคัญในการวิจัยด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะฐานข้อมูลของเครดิตบูโรมีข้อมูลระดับจุลภาคที่สำคัญ และทันต่อสถานการณ์  สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจ เสริมจากการใช้ข้อมูลจากการสำรวจอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณเครดิตบูโรที่ไว้วางใจทีดีอาร์ไอในการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศ

Photo 5-2559.2 1M

ด้านนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโรเปิดเผยว่าทีดีอาร์ไอเป็นสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ผลงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารนโยบายภาครัฐ ด้วยเหตุที่เครดิตบูโร มีฐานข้อมูลเชิงสถิติอันมีค่าและข้อมูลดังกล่าวก็ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กระทบกับสิทธิส่วนบุคคลตามที่กฎมายกำหนดการนำเอาข้อมูลเชิงสถิติดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อประเทศชาติ ผ่านความรู้ความสามารถของนักวิจัยของสถาบันเช่น ทีดีอาร์ไอ จึงเป็นการตอบโจทย์ หรือไขปัญหาของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะยังผลให้นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเจริญยั่งยืนสืบไป

สำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบทวิเคราะห์ข้างต้นนั้น ได้รับความร่วมมือจากเครดิตบูโรในด้านข้อมูลเชิงสถิติซึ่งมาจากประวัติการก่อหนี้ และการชำระหนี้สินเชื่อของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินซึ่งเป็นสมาชิกของเครดิตบูโร จำนวนกว่า91ราย มีจำนวนบัญชีสินเชื่อบุคคลธรรมดา 76.28 ล้านบัญชี บัญชีสินเชื่อนิติบุคคล 3.57ล้านบัญชี (ข้อมูล ณ มีนาคม 2559)

Photo 5-2559.1 1M

(ในภาพ) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์(ที่สองสองจากซ้าย) ประธานดร.กิริฎา เภาพิจิตร (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และนายสุรพล โอภาสเสถียร (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการใหญ่ นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมใน “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” ณห้องประชุมทีดีอาร์ไอเมื่อเร็วๆ นี้