จังหวัดยะลา คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 ระดับจังหวัด นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์

141

วันนี้ที่ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนารัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 ระดับจังหวัด พร้อมด้วยว่าที่พันตรี สุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดยะลา คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ว่าที่พันตรี สุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) เป็นโครงการตามนโยบายการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (1-5 ดาว) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกำหนดดำเนินการคัดสรรฯ ทุกๆ 2 ปี

PNOHT590512001011802

ว่าที่พันตรี สุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ในปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา จังหวัดยะลามีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรฯ จำนวน 121 ผลิตภัณฑ์ โดยมีผลการคัดสรรฯ ระดับดาว ดังนี้ ระดับ 1 ดาว จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 2 ดาว จำนวน 19 ผลิตภัณฑ์ และระดับ 5 ดาว จำนวน 26 ผลิตภัณฑ์

สำหรับในการซักซ้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรฯ จำนวน 131 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพัฒนา ปรับปรุง ตามเกณฑ์ประเมินค่าคะแนนในส่วน ก. และส่วน ข. ที่จังหวัดรับผิดชอบ

PNOHT590512001011803

นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 ระดับจังหวัด ได้มีการเปิดรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด คือ ต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ขึ้นทะเบียน OTOP ในปี 2557-2558 และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กลุ่ม 1 ผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ และกำหนดคัดสรรฯ สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

โดยมีองค์ประกอบและเกณฑ์การคัดสรรฯ จำนวน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน ก. ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 30 คะแนน ส่วน ข. ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ 25 คะแนน และส่วน ค. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 45 คะแนน โดยคะแนนในส่วน ก. แล ข. 45 คะแนน เป็นการประเมินในระดับจังหวัด และ 45 คะแนน ส่วน ค. เป็นการประเมินในระดับประเทศ

ที่มา http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNSOC5905120010033