อ.ต.ก. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกลิ้นจี่คุณภาพและจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ จากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

44

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มอบโยบายให้ อ.ต.ก.ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี เป็นช่วงที่ผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ตลาด และผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม  ซึ่งที่ผ่านมา อ.ต.ก. ได้จัดงานเทศกาลลิ้นจี่คุณภาพดีของจังหวัดพะเยามาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  ได้จัด “ประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกลิ้นจี่คุณภาพ และจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ จากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา” เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกลิ้นจี่คุณภาพ และจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพดีจากสวนถึงผู้บริโภคโดยตรง ซึ่ง อ.ต.ก. ได้จัดสถานที่จำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเลือกซื้อลิ้นจี่คุณภาพจาก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร ระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2559 และที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559