กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมสวนผลไม้ “ผลอำไพ”

94

กรมการพัฒนาชุมชน นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมสวนผลไม้ “ผลอำไพ” ซึ่งผลิตสินค้า OTOP ผลไม้แปรรูปส่งออกต่างประเทศด้วย

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางรักใจ กาญจนะวีระ หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมสวนผลไม้ “ผลอำไพ”ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง ซึ่งเป็นสวนผลไม้ตามฤดูกาลและผลิตสินค้า OTOP ผลไม้แปรรูป ส่งออกต่างประเทศ โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจำหน่ายที่ประเทศจีนในปีที่ผ่านมา ทำให้สินค้าของสวนผลไม้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและมียอดการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องด้วย

ด้านนายสินชัย ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าในการขับเคลื่อนงาน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ของกรมการพัฒนาชุมชน ในเขตตรวจที่ 9 และเขตตรวจที่ 10 โดยขณะนี้เรากำลังดำเนินการเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากของแต่ละพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จภายใต้นโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มุ่งหวังที่จะยกระดับ โอทอป  1-3 ดาว ที่เป็นฐานรากของพื้นที่ ให้สามารถไต่ระดับขึ้นไปสู่ระดับ 4-5 ดาว ได้ ขณะนี้เรากำลังดำเนินการที่จะทำให้รายได้ของประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โอทอป  พร้อมระบุ ในการนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดตราดนั้น มุ่งหวังที่จะให้สื่อได้เห็นสภาพข้อเท็จจริงของการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน และเผยแพร่สิ่งที่เป็นผลผลิตของประชาชนอย่างแท้จริง  สำหรับปัญหาอุปสรรคต่างๆ นั้นถือว่าเป็นจุดเด่นของการขับเคลื่อนงาน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์  ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเป็นงานที่ พช.ได้ดำเนินงาน และสามารถรู้ปัญหาอุปสรรค และแก้ไขปัญหาต่างๆ  เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงอย่างมั่นคง

นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล เจ้าของสวนผลอำไพ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เล่าด้วยว่า ได้ดำเนินการปลูกผลไม้หลากหลายชนิด ในพื้นที่ 24 ไร่ โดยมีการจัดสวนเป็นสัดส่วน แบบเกษตรอินทรีย์ ORGANIC THAILAND ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกผลไม้ ปัจจุบันได้มีการต่อยอดนำผลไม้สดมาแปรรูป เป็นผลไม้อบแห้ง เช่น ทุเรียนอบแห้ง สับปะรดอบแห้ง กล้วยอบแห้ง เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้มีโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาที่พร้อมบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย ให้กว้างมากขึ้นทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและมียอดสั่งซื้อได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชน ยังมีส่วนสนับสนุนผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในจังหวัดตราดได้มีการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลการที่พาผู้ประกอบการไปออกร้านจำหน่ายสินค้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากจะเปิดช่องทางการตลาดใหม่แล้วอย่างทำให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาถึงความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ผลไม้ของลูกค้าอย่างแท้จริงทำให้สามารถกลับมาผลิตผลไม้อบแห้งในแบบที่ลูกค้าต้องการได้เป็นอย่างดี สำหรับก้าวต่อไปในการพัฒนาของสวนผลอำไพคือการนำพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษมาแปรรูปเป็นพริกแกงแห้งสำเร็จรูปด้วย

1466053120095

นายสินชัย ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นางรักใจ กาญจนะวีระ หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานในพื้นที่ โดยวันที่2 ของการลงพิ้นที่ในวันนี้(16มิย) ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านเจ้กแบ้ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะช้างใต้

นาง จินตนา ศรีบุญจิตต์ ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเจ้กแบ้ ผู้ผลิตสินค้าโอทอปชื่อดังตำบลเกาะช้างใต้ อาทิ สบู่ถ่านไม้ไผ่ ประจุลบ น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว น้ำมันมะพร้าว กล่าวว่า บนเกาะช้าง มีไม้ไผ่ ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบชั้นดีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้มีการศึกษาประโยชน์ของไม้ไผ่ พบว่าหากนำไปเผาในอุณหภูมิสูง ถ่านจะมีคุณสมบัติ ดูดซับกลิ่นและมีจุลินทรีย์ที่ใช้ย่อยสลายสารประกอบที่ถ่านดูดซับมาให้ระเหยไปได้ง่าย หรือ negative ion ที่สามารถเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้เป็นอ้อกซิเจน ซึ่งคุณสมบัตินี้ถูกนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขับพิษสารตกค้างในร่างกาย จึงได้ผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบของถ่านไม้ไผ่ โดยให้สตรีบ้านเจ้กแบ้ ที่ว่างจากการทำอาชีพหลัก เช่น ประมง กรีดยาง มารวมกลุ่มผลิตสินค้าเพื่อใช้ในกลุ่ม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด จึงได้เข้ามาส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เสริมมากขึ้นด้วย

1466578559627

นางสาวจรรยา กิตติวิริยะวงษ์ รองนายก อบต.เกาะช้างใต้ และในฐานะรองประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสลักคอก  / รองประธานชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพหลักในการทำประมง และทำสวนเกษตร ทั้งสวนยาง สวนมะพร้าว ส่วนอาชีพเสริมนั้น ทำชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอกด้วย ทั้งนี้หมู่บ้านสลักคอก ถือเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเอง สำหรับรายได้ของชุมชน มาจากเรื่องของการท่องเที่ยว การศึกษาดูงานจากท้องถิ่นอื่นที่เข้ามาในหมู่บ้าน เป็นต้น โดยนำเงินที่ได้นำมาเก็บเป็นส่วนกลางในการพัฒนาชุมชนต่อไป ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาขยะในชุมชน จึงได้มีการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลความสะอาดของชุมชน รวมทั้งได้มีการจัดโครงการซุกถังไว้ในบ้านด้วย ผลปรากฎทำให้ปัญหาขยะในพื้นที่ลดลงได้อย่างมาก ซึ่งขยะบางส่วนนำไปขาย ส่วนขยะเปียกนำมาเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ ทั้งนี้ อบต.เก็บค่าบำรุงครัวเรือนละ 30 บาทต่อเดือน ร้านค้า 80 บาทต่อเดือน โรงแรม 300 บาทต่อเดือน

นายราชัน ภู่ธนิน ผู้จัดการชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก กล่าวว่า เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดการแข่งขันเรือพายคายัครอบเกาะช้าง และเล็งเห็นถึงความสวยงามทรัพยากรป่าชายเลน ยังสมบูรณ์ จึงมีการรวมตัวกันก่อตั้งชมรมขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด และจัดกิจกรรม สัญจรล่องเรือมาศ ศึกษาวิถีชุมชนหมู่บ้านชาวประมงด้วย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย

20160616_150835

นายสวัสดิ์ ไชยมา พัฒนาการอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด กล่าวว่า  ได้นำคณะสื่อลงเรือมาศ เยี่ยมชมและศึกษาวิถีชุมชนหมู่บ้านชาวประมง บริเวณอ่าวสลักคอก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่งที่ยังคงสภาพวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรมแบบดั่งเดิมเอาไว้ อีกทั่งยังมีป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดบนเกาะช้าง พื้นที่บ้านสลักคอก เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากในเชิงนิเวศวิทยา เพราะเป็นที่ตั้งของป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดของเกาะช้างช่วย ป้องกันการพังทลายของชายฝั่งลดความเร็วลม และเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ทั้งกุ้ง หอย ปลา ปู ช่วยให้ชาวประมงพื้นบ้าน มีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรของชาวบ้าน ซึ่งมี 117 ครัวเรือน 473 คน ส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงพื้นบ้านทำสวนผลไม้ สวนยางและรับจ้างทั่วไป

สำหรับกิจกรรม การนั่งเรือเที่ยวชมป่าชายเลน โดยใช้เรือมาด เป็นพาหนะที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า กอนโดล่าแห่งเกาะช้าง เป็นการท่องเที่ยวแบบครอบครัว และเรือคายัค สำหรับการท่องเที่ยวแนวผจญภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งมีกิจกรรมอยู่หลายด้าน ทางการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ให้กับคนในชุมชน เช่น ศูนย์โทอป เช่น ทำผ้าบาติก เป็นต้น

สำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสลักคอกนั้น ประชาชนในจังหวัดตราดให้ความใส่ใจในการพัฒนาอาชีพควบคู่กับการใช้วิถีชุมชนดั่งเดิม มีการก่อตั้งเมื่อปี 2539  โดยคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาบ้านสลักคอก ปัจจุบันมีสมาชิก 158 คน มีสัจจะสะสมรายเดือนรวมกว่า 2
ล้านบาท กิจกรรมเครือข่าย รับศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ปรับปรุงเป็นร้านค้าประชารัฐ เพื่อสวัสดิการสมาชิกในชุมชน ถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีตวามเข้มแข็ง