กรมโรงงานฯ เปิด Fast Track นำเข้าวัตถุอันตรายเพื่อการวิจัย

9

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดช่องทางพิเศษ Fast Track อนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ภายใน 3 วันทำการ จากปกติ 37 วัน เพื่อนำเข้าสารวัตถุอันตรายตัวอย่างไปทำการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม โดยการเปิดช่องทางพิเศษ Fast Track เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และระยะเวลา แก่ผู้ประกอบการที่มายื่นขออนุญาต

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 02 202 4225-6 หรือเข้าไปที่ http://php.diw.go.th/haz/

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อนำการวิจัยพัฒนาสู่กระบวนการผลิตและจำหน่ายเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในสินค้าทุกประเภทที่มีความจำเป็นทั้งในด้านการดำรงชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง พร้อมกันนี้ กรมโรงงานฯ เพิ่มบทบาทการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานในทุกด้าน และสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมทำการวิจัยและพัฒนา R&D (Research and Development) ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยการเปิดช่องทางพิเศษ Fast Track สำหรับขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตนำเข้าสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายเพื่อการวิจัยและพัฒนา สามารถดำเนินการให้อนุญาตภายใน 3 วันทำการ จากปกติใช้เวลาขอขึ้นทะเบียน 17 วัน และขอใบอนุญาตฯ อีก 20 วัน  รวม 37 วัน  โดยการเปิดช่องทาง Fast Track นี้ จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตได้อย่างรวดเร็ว โดยมีข้อกำหนดให้ยื่นหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตนำสารวัตถุอันตรายเพื่อการวิเคราะห์วิจัย ถึงจะเข้าข่ายการอนุญาตในการเปิดช่องทาง Fast Track ได้

ดร.พสุ กล่าวต่อว่า โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ถือเป็นบริษัทฯ แรกที่ได้รับการสนับสนุนเปิดช่องทางพิเศษ Fast Track จากกรมโรงงานฯ ในการดำเนินการขอใบอนุญาตนำเข้าสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย เพื่อการวิเคราะห์วิจัยได้อย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและช่วยเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สารเคมีใหม่ๆให้ทันต่อการแข่งขันของตลาดอุตสาหกรรมต่อไป ทั้งนี้กรมโรงงานฯ เตรียมเสนอประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และการแจ้งข้อเท็จจริง สำหรับวัตถุอันตรายที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ลดขั้นตอน ลดเอกสารลง ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ภายในปีนี้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 02 202 4225-6 หรือเข้าไปที่ http://php.diw.go.th/haz/