“โฮมโปร” จัดสัมมนา คาร์บอนฟุตพริ้นท์

10

นางสาวอรพิน  ศิริจิตเกษม ผู้จัดการทั่วไป สายสื่อสารองค์กร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุต พริ้นท์ขององค์กรในภาคบริการ    ภายใต้โครงการ “ขยายกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่3 ” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กร ให้นำไปสู่องค์กรนำร่อง ในด้านการลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมี ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้ให้ความรู้ ณ โฮมโปร สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้