กรมการศาสนาผนึกกำลังกับสถานทูตซาอุฯ เตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอวีซ่าผู้แสวงบุญไทย

121

อธิบดีกรมการศาสนา ได้พบปะหารือหัวหน้ากงสุลซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย  เพื่อเตรียมความพร้อมการออกวีซ่าผู้แสวงบุญไทย 

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.59  นายกฤษศญพงษ์  ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ได้พบปะหารือกับ Mr. Rayan Hamad S. Albladi  หัวหน้ากงสุลซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย เขตบางรัก กทม.  เพื่อเตรียมความพร้อมการออกวีซ่าผู้แสวงบุญไทย  โดยกรมการศาสนาได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับทางสถานทูต โดยตั้งเป้าหมายว่า ผู้แสวงบุญไทยได้รับวีซ่าครบทุกคน 100 % ดังเช่นปีที่ผ่านมา

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า สำหรับฮัจย์ ปี 2559 ได้มีการเตรียมการและวางแผนมาตั้งแต่ต้นปี ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  มีกรมการศาสนาเป็นผู้ขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ โดยใช้หลักการบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตอบสนองต่อนโยบาย “ประชารัฐ” ของรัฐบาล ซึ่งทางสถานทูตยินดีอำนวยความสะดวก เรื่อง  วีซ่าผู้แสวงบุญไทยเต็มที่ โดยกรมการศาสนาเตรียมจัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับทางสถานทูต  เพื่อให้การออกวีซ่าผู้แสวงบุญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคาดว่าสถานทูตจะเริ่มเปิดรับการยื่นขอวีซ่า ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

S__8298517ทั้งนี้ ในเทศกาลฮัจย์ 2559 ทางการซาอุฯ ได้นำระบบ E-TRACK ออนไลน์มาใช้บริหารจัดการฮัจย์ ซึ่งระบบนี้ จะมีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้แสวงบุญทั่วโลก  โดยกำหนดให้ทุกประเทศที่มีผู้แสวงบุญต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าระบบ E-TRACK ก่อนการยื่นขอวีซ่า ซึ่งในระบบ จะต้องมีรายละเอียดผู้แสวงบุญแต่ละราย อาทิ มาจากประเทศใด วัน เวลา เที่ยวบินการเดินทาง สัญญาเช่าที่พัก สัญญาการใช้บริการอาหาร ซึ่งบริษัทที่จัดส่งผู้แสวงบุญ จะต้องทำสัญญา เรื่อง การจัดเช่าที่พัก  ค่าอาหาร ค่าบริการ ค่าเช่ายานพาหนะให้เรียบร้อย หากดำเนินการครบถ้วน ระบบของทางการซาอุฯ จะ APPROVE ข้อมูลแสวงบุญรายนั้น

ดังนั้น การที่กรมการศาสนาจะสามารถยื่นขอวีซ่าผู้แสวงบุญแต่ละรายได้นั้น จะต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของผู้แสวงบุญแต่ละรายในระบบออนไลน์ก่อนทุกครั้ง เมื่อได้รับการ APPROVE จากทางการซาอุฯ แล้ว จึงจะสามารถส่งไปยื่นขอวีซ่าในระบบออนไลน์ให้กับผู้แสวงบุญได้  ซึ่งกรมการศาสนาได้เตรียมความพร้อมทุกด้านแล้ว ดังนั้น จึงขอความร่วมมือบริษัทผู้ประกอบการบางราย ที่ยังดำเนินการในบางเรื่องไม่เรียบร้อยแล้ว เช่น รายชื่อผู้แสวงบุญ เที่ยวบิน การจัดเช่าที่พัก เป็นต้น ให้รีบดำเนินการโดยด่วน เพื่อให้การออกวีซ่าผู้แสวงบุญเป็นไปด้วยความราบรื่น สำเร็จเช่นดังปีที่ผ่านมา พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยมั่นใจ ปลอดภัย ประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง สมดังเจตนารมณ์ต่อไป