ประปาภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ โปร่งใสท็อปทรี

33

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร “มุ่งเน้นคุณธรรม” ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อปี 2556 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้จัดอันดับความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจ 59 แห่ง ซึ่ง กปภ. เป็น 1 ใน 3 ของหน่วยงานที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความโปร่งใสในระดับดีมาก และในปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และจัดให้ กปภ.มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก

13632744_256759771374593_1794531346_o

ด้านนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ กปภ.กล่าวว่า “คณะกรรมการ กปภ.ให้ความสำคัญเรื่องการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาโดยตลอด โดยเน้นให้บุคลากรในทุกระดับ ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการเร่งขยายพื้นที่ประปามูลฐานในท้องถิ่นทั่วไป โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ขับเคลื่อนตามแนวนโยบายประชารัฐ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ การร่วมมือกับกรมทางหลวงในการแก้ไขปัญหาวางท่อประปา การบูรณาการข้อมูลกับกรมชลประทาน และล่าสุด กปภ.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการให้บริการกับการประปานครหลวง (กปน.)