ประกาศราชกิจจานุเบกษา “พรบ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์” ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว

11389

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้แล้ว โอนอำนาจการดูแลกิจการฮัจย์ของประเทศไทยจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปยังกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชบัญญัติ ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แล้ว โดยพรบ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ฉบับใหม่นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ตามพรบ.ฉบับนี้ จะปรับเปลี่ยนอำนาจการดูแลกิจการฮัจย์ของประเทศไทยจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปยังกระทรวงมหาดไทย

โดยให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย” มี รัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทยเป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน และกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 11 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน 4 คน