ประกาศจุฬาราชมนตรี ให้ดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดอีดอัฎฮา

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์

ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

เพื่อ ให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ ลับขอบฟ้า

หาก มีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี