กสอ. ไม่หวั่นนโยบายทรัมป์กระทบ SMEs ไทย แนะ 5 ข้อเพื่อให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคแห่งการแข่งขัน

12
นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รมส่งเสริมอุตสาหรรม (สอ.) แนะ 5 ลยุทธ์ ที่จะช่วยให้ผู้ประอบารสามารถ ดำเนินธุรกิจอุตสาหรรมได้อย่างก้าวไลภายใต้นโยบายารพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริา “อเมริาเฟิร์ส (America First)” อีทั้งยังได้จัดเตรียมงบประมาณว่า 830 ล้านบาท เพื่อพัฒนาผู้ประอบารว่า 30 โครงาร ครอบคลุมผู้ประอบารทุประเภท เพื่อพัฒนาให้ผู้ประอบารได้เติบโตและมีช่องทางในารดำเนินอุตสาหรรมที่มาขึ้น

นายพรเทพ ารศัพท์ รองอธิบดีรมส่งเสริมอุตสาหรรม ล่าวว่า จาารดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายอเมริาเฟิร์ส (America First) หรือ ผลประโยชน์ของอเมริาต้องมาก่อน ของ “โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริานั้น ทำให้หลายภูมิภาคของโล รวมถึงประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจับตามองนโยบายของผู้นำประเทศดังล่าวเป็นพิเศษ เนื่องจาแนวคิดใหม่นั้นมีความชัดเจนในารให้ความสำคัญกัารเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ เน้นารปป้องผลประโยชน์ทางารค้าและอุตสาหรรม อาทิ ารส่งเสริมารลงทุนและารดำเนินอุตสาหรรมระหว่างประเทศ ารตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้า ารลดบทบาทและความสามารถในารดำเนินอุตสาหรรมของประเทศคู่ค้า ารเปลี่ยน-ย้ายฐานผลิตทางอุตสาหรรม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทุประเทศจะต้องปรับเปลี่ยนและกำหนดยุทธศาสตร์ารดำเนินงานรูปแบบใหม่ เพื่อรับมือกัารเปลี่ยนแปลง พร้อมป้องกันผลระทบจาเหตุารณ์ ที่ไม่อาจคาดเดาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุขณะในอนาคต

นายพรเทพ ล่าวเพิ่มเติมว่า สหรัฐอเมริาถือเป็นประเทศพันธมิตรทางารดำเนินอุตสาหรรมที่สำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศไทยนอเหนือจาลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาสหรัฐฯ มีมูลค่าารนำเข้าสินค้าจาประเทศไทยสูงถึง 3.04 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอุตสาหรรมที่นำสินค้าเข้า 5 อันดับแร ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปรณ์อิเล็ทรอนิส์ เครื่องจัลและชิ้นส่วน ยางและผลิตภัณฑ์ อัญมณี และชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนารนำเข้าสินค้าจาสหรัฐฯสู่ไทยนั้น มีมูลค่า 1.05 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อนำมาคิดเป็นสัดส่วนแล้วพบว่าไทยได้ดุลารค้าจา