กสอ. ไม่หวั่นนโยบายทรัมป์กระทบ SMEs ไทย แนะ 5 ข้อเพื่อให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคแห่งการแข่งขัน

12
นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รมส่งเสริมอุตสาหรรม (สอ.) แนะ 5 ลยุทธ์ ที่จะช่วยให้ผู้ประอบารสามารถ ดำเนินธุรกิจอุตสาหรรมได้อย่างก้าวไลภายใต้นโยบายารพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริา “อเมริาเฟิร์ส (America First)” อีทั้งยังได้จัดเตรียมงบประมาณว่า 830 ล้านบาท เพื่อพัฒนาผู้ประอบารว่า 30 โครงาร ครอบคลุมผู้ประอบารทุประเภท เพื่อพัฒนาให้ผู้ประอบารได้เติบโตและมีช่องทางในารดำเนินอุตสาหรรมที่มาขึ้น

นายพรเทพ ารศัพท์ รองอธิบดีรมส่งเสริมอุตสาหรรม ล่าวว่า จาารดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายอเมริาเฟิร์ส (America First) หรือ ผลประโยชน์ของอเมริาต้องมาก่อน ของ “โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริานั้น ทำให้หลายภูมิภาคของโล รวมถึงประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจับตามองนโยบายของผู้นำประเทศดังล่าวเป็นพิเศษ เนื่องจาแนวคิดใหม่นั้นมีความชัดเจนในารให้ความสำคัญกัารเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ เน้นารปป้องผลประโยชน์ทางารค้าและอุตสาหรรม อาทิ ารส่งเสริมารลงทุนและารดำเนินอุตสาหรรมระหว่างประเทศ ารตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้า ารลดบทบาทและความสามารถในารดำเนินอุตสาหรรมของประเทศคู่ค้า ารเปลี่ยน-ย้ายฐานผลิตทางอุตสาหรรม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทุประเทศจะต้องปรับเปลี่ยนและกำหนดยุทธศาสตร์ารดำเนินงานรูปแบบใหม่ เพื่อรับมือกัารเปลี่ยนแปลง พร้อมป้องกันผลระทบจาเหตุารณ์ ที่ไม่อาจคาดเดาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุขณะในอนาคต

นายพรเทพ ล่าวเพิ่มเติมว่า สหรัฐอเมริาถือเป็นประเทศพันธมิตรทางารดำเนินอุตสาหรรมที่สำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศไทยนอเหนือจาลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาสหรัฐฯ มีมูลค่าารนำเข้าสินค้าจาประเทศไทยสูงถึง 3.04 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอุตสาหรรมที่นำสินค้าเข้า 5 อันดับแร ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปรณ์อิเล็ทรอนิส์ เครื่องจัลและชิ้นส่วน ยางและผลิตภัณฑ์ อัญมณี และชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนารนำเข้าสินค้าจาสหรัฐฯสู่ไทยนั้น มีมูลค่า 1.05 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อนำมาคิดเป็นสัดส่วนแล้วพบว่าไทยได้ดุลารค้าจาสหรัฐฯอยู่ ที่ 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ อยู่ในลำดับที่ 11 ของลุ่มประเทศที่สหรัฐฯ เสียดุลารค้า (ที่มา International Trade center) จาแนวโน้มนโยบายของสหรัฐฯในารเข้มงวดด้านารค้าระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยน่าจะได้รับผลระทบในเชิงบว โดยเฉพาะอุตสาหรรมหลายๆ สาขา อาทิ อุตสาหรรมเครื่องปรับอาาศ อุตสาหรรมยางล้อรถยนต์ อุตสาหรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหรรมส่วนประอบคอมพิวเตอร์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อุตสาหรรมยางและผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันยังมีโอาสที่จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของฐานารผลิตโดยเฉพาะอุตสาหรรมที่ไทย มีห่วงโซ่อุปทานหรือคลัสเตอร์ที่แข็งแร่ง เช่น อุตสาหรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประอบ อุตสาหรรมชิ้นส่วนยานยนต์ นอจานี้จาารที่สหรัฐถอนตัวจา TPP ยังจะเป็นประโยชน์ต่อไทยเนื่องจาคู่แข่งทางอุตสาหรรมในหลายประเทศจะได้เปรียบไทยในตลาดสหรัฐอเมริาจาารเป็นสมาชิ TPP น้อยลง โดยจะช่วยให้อุตสาหรรมในลุ่มรถยนต์และส่วนประอบ ยางรถยนต์ เครื่องปรับอาาศ โทรทัศน์ อัญมณีและเครื่องประดับ และลุ่มอาหารแปรรูปเกิดความสามารถในารส่งออและดึงดูดารลงทุ นลับมาในไทยมาขึ้น

ด้วยสถานารณ์ดังล่าวที่กำลังจะเกิดในปี 2560 นี้ รมส่งเสริมอุตสาหรรม มีลยุทธ์แนะนำที่จะช่วยให้ผู้ป ระอบารสามารถดำเนินธุรกิจอุตสาหรรมได้อย่างก้าวไล ได้แก่

1. ทันตลาดโล ผู้ประอบารต้องไม่ยึดติดกับปร ะเทศคู่ค้าเดิมๆ แต่ต้องรู้จัารแสวงหาลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ลุ่มตะวันออลาง (อินเดีย อิหร่าน แอฟริาใต้) ซึ่งนับว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย โดยพิจารณาได้จาอัตราารเติบโต ของ GDP ในช่วง 5 ปี (2556-2560) ที่มีอัตราขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 3-5 รวมทั้งประเทศในลุ่มอาเซียนและลุ่ม CLMVที่กำลังเติบโตและพัฒนาอย่างสูง ซึ่งารได้คู่ค้าใหม่ๆ จาภูมิภาคเดียวกันยังช่วยในารขยายตลาดไปยังประเทศใล้เคียงได้อีด้วย

2. ทันความต้องารของตลาด ผู้ประอบารต้องปรับตัวให้ทันกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รู้ทันความต้องารของผู้บริโภคหรือลุ่มตลาดที่ผันแปรไปตามระแ ส โดยจะต้องเน้นารสร้างแนวคิดใหม่ และทำในสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่มีใครเคยคิดหรือเคยทำมาก่อน รวมทั้งต้องใช้เทคโนโลยี นวัตรรมเข้ามาเป็นระบวนารที่สำคัญในารดำเนินงาน ซึ่งเมื่อทุอย่างเกิดความก้าวล้ำ และทันสมัย ก็จะยิ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เกิดความสำเร็จได้เร็วขึ้น

3. ทันข่าวทันระแส ในารที่จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องรอบรู้และหมั่นศึษาในเรื่องของแนวทางและข่าวสารที่จะเสริมสร้างให้ตนเองมีศัยภาพ ทั้งยังต้องศึษาจาลุ่มผู้มีความรู้และประสบารณ์ารทำงานซึ่งจะได้ทั้งข้อดีและข้อผิดพลาดนำ มาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงหรือ ระมัดระวังในารที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

4. ทันเพื่อนและคู่แข่ง หนึ่งในปัจจัยในารก้าวสู่ความสำเร็จคือารร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ในารทำธุรกิจร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นเสมือนเป็นารดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งารสร้างเครือข่าย ารสร้างคลัสเตอร์โดยจะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เกิดความสามารถที่สูงว่า มีประสิทธิภาพที่มาขึ้น ทั้งยังนำพามาซึ่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน

5. ทันบริารและโครงารส่งเสริม นโยบายในารส่งเสริมและสนับสนุน จาหน่วยงานต่าง ๆ นั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศที่สามารถนำพาธุรกิจไปสู่จุดหมายได้ ผู้ประอบารจึงจำเป็นที่จะต้อง ศึษารายละเอียดจาโครงารและกิรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาต่อยอด ขอรับสิทธิและใช้ประโยชน์จาารสนับสนุนเพื่อนำองค์ความรู้ที่ไ ด้รับมาปรับปรุงและพัฒนาองค์รใ ห้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในารส่งเสริมของ สอ. นั้นได้จัดเตรียมงบประมาณว่า 830 ล้านบาท เพื่อพัฒนาผู้ประอบารว่า 30 โครงาร ครอบคลุมผู้ประอบารทุประเภท ซึ่งเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าารส่งเสริมที่เข้มข้นเหล่านี้จะช่วยพัฒนาให้ผู้ประอบารได้เติบโตขึ้นอีระดับตามเป้าหมายที่ว างไว้ นายพรเทพ ล่าวปิดท้าย