กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุมมอบโล่และรางวัลให้กับมัสยิด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมมัสยิดอย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน มัสยิด และชาวมุสลิม ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่มัสยิดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านสิ่ง แวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง โดยกำหนดจัดพิธีเปิดการประชุมมอบโล่และรางวัลมัสยิดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสำคัญของศาสนสถานที่จะ ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการ สิ่งแวดล้อมในมัสยิดตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยในปีงบประมาณ 2557ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการฯพร้อมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่ง แวดล้อมในมัสยิดแก่ผู้นำมัสยิดคณะกรรมการประจำมัสยิด ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนามัสยิดให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนที่มาประกอบศาสนากิจได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่ง แวดล้อมในมัสยิด ซึ่งจากการที่มัสยิดได้เข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากมัสยิดและชุมชนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่มัสยิดที่สอดคล้องถูกต้องตาม หลักศาสนาอิสลามแล้วนั้น ยังได้ปรับปรุงมัสยิดจนมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อพระอัลเลาะห์ และยังทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนโดยรอบมัสยิด ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่นๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วย ซึ่งจะเป็นหน้าเป็นตาให้แก่ประเทศชาติ  แต่อย่างไรก็ตาม การเป็นมัสยิดที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีจะมีความยั่งยืนได้เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของมัสยิดและชุมชนโดยรอบโดยจะต้องมีการ ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสามารถเป็นแบบอย่างแก่ คนในชุมชน และขยายสู่ชุมชนอื่นต่อไป

การดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีการให้ความรู้ การตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและการประเมินการผ่านเกณฑ์ โดยเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ความสะอาด ความเป็นระเบียบการจัดการขยะ การประหยัดน้ำ การประหยัดไฟฟ้า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการมีส่วนร่วม โดยโครงการดังกล่าวมีมัสยิดสมัครเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 62 มัสยิด แบ่งเป็นมัสยิดจากจังหวัดสงขลา 29 มัสยิด จากจังหวัดพัทลุง 20 มัสยิด และจากจังหวัดสตูล 13 มัสยิด ซึ่งภายหลังการรับสมัครกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมให้ความรู้ และชี้แจงเกณฑ์แก่มัสยิดที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งการศึกษาดูงาน เพื่อให้มัสยิดได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำ การติดตามผลการดำเนินการ การตรวจประเมิน และการตรวจรับรองมัสยิดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเยี่ยม

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่มัสยิดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและส่ง เสริมกำลังใจแก่ผู้นำศาสนา คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุง ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่มัสยิด เพื่อให้มัสยิดมีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้านการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม และเป็นต้นแบบให้แก่มัสยิด และชุมชนทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และเกิดการปรับปรุงพัฒนาสู่ระดับสากล และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศมุสลิมที่เป็นสมาชิกอาเซียน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดการประชุมมอบโล่และรางวัลมัสยิดที่ ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2557 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจะมีพิธีมอบโล่และรางวัลให้แก่มัสยิดที่ผ่านการประเมินการจัดการด้านสิ่ง แวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 19 รางวัล แบ่งเป็นมัสยิดในจังหวัดสงขลา ระดับดีเยี่ยม จำนวน  3 รางวัลได้แก่ 1.มัสยิดนูรุดดีน (บ้านพังสาย)2.มัสยิดดารุนนาอีม (บ้านทุ่งใหญ่)3.มัสยิดบ้านสะกอมมัสยิดระดับดี จำนวน 6 รางวัล ได้แก่1.มัสยิดบ้านท่าโพธิ์ตก 2.มัสยิดบ้านหน้าควนฉลุง 3.มัสยิดอีมาดุดดีน (บ้านใหม่) 4.มัสยิดดารุลอามีน (บ้านหินผุด) 5.มัสยิดดารุลฮูดา (บ้านโปะหมอ)6.มัสยิดฮีดายาตุลอิสลามียะฮ์(บ้านใหม่)มัสยิดในจังหวัดสตูล ระดับดีเยี่ยม 1 รางวัล ได้แก่1.มัสยิดมิฟตาฮุลญันน๊ะห์ (บ้านกาลูบี)ระดับดีมาก 1 รางวัลได้แก่1.มัสยิดบ้านท่าศิลา ระดับดี 3 รางวัล 1.มัสยิดท่าแพกลาง 2.มัสยิดบ้านบุโบย 3.มัสยิดบ้านคลองขุด และมัสยิดจังหวัดพัทลุง ระดับดีมาก 3 รางวัล ได้แก่ 1.มัสยิดบ้านท่านาตีน 2.มัสยิดบ้านคู 3.มัสยิดควนอินนะโม และระดับดี 2 รางวัลได้แก่ 1.มัสยิดอันนูร 2.มัสยิดบ้านเหมืองตะกั่ว

หลังจากนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเร่งรัดผลักดันให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อม ในวัด ต่อไป ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ

CIMG1054 CIMG1036