สถาบันอาหาร เปิดบริการใหม่ด้านกฎ ระเบียบ มาตรฐานอาหารส่งออก-นำเข้า

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยฝ่ายวิจัยและข้อมูล เปิดให้บริการใหม่ด้านกฎ ระเบียบ และมาตรฐานอาหารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร (Food Legislation Advice Service) 3 ด้านได้แก่

1) บริการที่ปรึกษาด้านกฎ ระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั่วไป โดยให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเชิงลึกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก เช่น ขั้นตอนการส่งออกสินค้าอาหาร ระบบเอกสารประกอบการส่งออก และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเชิงลึกสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า สินค้าห้ามนำเข้า                                   

2) บริการที่ปรึกษาด้านกฎ ระเบียบ มาตรฐานฉลากอาหาร   โดยการตรวจสอบการแสดงข้อมูลบนฉลากอาหารตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานการแสดงฉลากประเทศ  คู่ค้า โดยครอบคลุมข้อมูลที่บังคับต้องแสดงบนฉลากอาหาร (Mandatory Requirement) ข้อมูลทั่วไปบนฉลากอาหาร (General Requirement) ข้อมูลโภชนาการ/ฉลากโภชนาการ (Nutrition Fact/ Nutrition Information) การกล่าวอ้างข้อมูลสารอาหารของผลิตภัณฑ์ (Claims)   การแสดงตราสัญลักษณ์ (Logo) การระบุข้อมูลที่สำคัญบนฉลาก (Declaration)  ตัวอย่างการแสดงฉลากอาหาร (Example) เป็นต้น นอกจากนี้ยัง แนะนำรูปแบบการแสดงข้อมูลต่างๆ สำหรับการจัดทำฉลากที่ถูกต้องเพื่อการจำหน่ายในประเทศ และ ฉลากเพื่อการส่งออก (เฉพาะฉลากที่เป็นอาร์ตเวิรค์ หรือฉลากจริงที่ใช้ในปัจจุบัน) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป(28 ประเทศ) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน กลุ่มประเทศอาเซียน  กลุ่มประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียและตะวันออกกลาง  เป็นต้น                            

3)บริการที่ปรึกษาด้านค่ามาตรฐาน/ตรวจวิเคราะห์ตามกฎ  ระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร โดยให้คำปรึกษาค่ามาตรฐานการตกค้างและการปนเปื้อนในสินค้าอาหาร ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของประเทศคู่ค้า โดยครอบคลุม การใช้วัตถุเจือปนอาหารตามกฎหมาย ค่ามาตรฐานการตกค้างของโลหะหนัก, สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช, สารปฏิชีวนะ, สารพิษจากเชื้อรา, สารที่หลุดลอกจากภาชนะบรรจุ และสารตกค้างอื่นๆ  ค่ามาตรฐานจุลินทรีย์ปนเปื้อน รวมทั้งบริการตรวจวิเคราะห์สินค้าอาหารตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

ผู้ประกอบการที่สนใจสอบถามอัตราค่าบริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณกนกวรรณ   พิพัฒน์วนิชกุล ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร โทรศัพท์  02-886-8088  ต่อ 3119 โทรสาร 02-883-5853 E-mail : kanokwan@nfi.or.th  และ www.nfi.or.th