PTTOR จับมือ GC ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการเพิ่มมูลค่าวัสดุใช้แล้ว เป็นของใช้ในร้านต้นแบบ สาขานำร่องคาเฟ่ อเมซอน พระราม 4

4

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ประธานกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือPTTOR พร้อมด้วย นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTORร่วมกับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือGC พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองบริษัท ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ในร้านคาเฟ่ อเมซอน โดยออกแบบตกแต่งร้านสาขาต้นแบบ ภายใต้แนวความคิด Circular Living ซึ่งใช้ทรัพยากรตามหลัก3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle และมุ่งสู่การขับเคลื่อน 5Rs โดยเพิ่ม Refuse และ Renewable โดยการนำวัสดุเหลือใช้จากร้านกาแฟ ขยะพลาสติก มาแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นของใช้และของตกแต่งในร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อให้ลูกค้าได้ตระหนักรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการใช้งานจริง อีกทั้ง ยังมีนำพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) ที่ผลิตจากพืชและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ภายในร้าน  เพื่อตอกย้ำการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพลาสติกทางเลือกและร่วมลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศอีกด้วย

ด้วยความร่วมมือระหว่าง PTTORและ GCที่มุ่งการตระหนักรู้ของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จึงมีแผนการเปิดร้านต้นแบบ ในสาขานำร่อง ณ ร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาพระรามสี่  ซึ่งจะเปิดให้บริการสาขาแรกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 โดยตัวอย่างวัสดุเหลือใช้ในร้านสามารถนำมาพัฒนาเป็นวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก เช่น วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตกแต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็น เปลือกกาแฟ ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นถาด Countertopหรือของใช้ต่าง ๆ ภายในร้าน สำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ของใช้ภายนอก เช่น พลาสติก Single used จำพวกถุงพลาสติก แก้วหรือขวดน้ำ ก็สามารถนำมาทำเป็นผนังตกแต่ง (Façade) หรืออิฐบล็อกสำหรับใช้ทำเป็นทางเท้า เป็นต้น นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่จะใช้ในร้านต้นแบบจะเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากพลาสติกชีวภาพ เช่น แก้วเย็นที่ผลิตจาก PLA แก้วร้อนที่เคลือบด้วย PBS ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม