“ภูมิธรรม” ซัดรธน.60 พันธนาการประเทศ 20 ปี

ภูมิธรรม เวชยชัย

“ภูมิธรรม” โพสต์เฟซบุ๊ก รำลึก 10 ธ.ค. “วันรัฐธรรมนูญ” ซัด รธน.60 สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผู้มีอำนาจ ย้อนยุคสถาปนารัฐราชการ ใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พันธนาการประเทศ 20 ปี

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ค “Phumtham Wechayachai” เรื่อง “รำลึก 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ 86 ปี กับรัฐธรรมนูญไทย สังคมจะก้าวไปทางไหน การเลือกตั้งคือคำตอบ” โดยระบุว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เป็นกติกาในการที่จะดูแลให้สังคมมีความสงบและจัดสรรประโยชน์ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ในปี 2540 ได้เกิดรัฐธรรมนูญ ที่มีที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมไทย และได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งรัฐธรรมนูญ 40 เป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ที่สร้างความอ่อนแอให้กับสถาบันพรรคการเมือง ทำให้การบริหารประเทศขาดความต่อเนื่อง มีการต่อรองผลประโยชน์ส่วนตนต่างๆมากมาย ทำให้สังคมไทยส่วนใหญ่ในห้วงเวลานั้น เห็นพ้องต้องกันว่า ประเทศมีความจำเป็นยิ่งที่จะต้องปฏิรูปการเมืองเสียใหม่
รัฐธรรมนูญ ปี 2540 จึงถือกำเนิดขึ้นในบรรยากาศที่สังคมไทยมีความตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตย และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอำนาจในสังคมไทย และเกิดความต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง อันนำไปสู่การบริหารประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่ง แต่น่าเสียดายที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ใช้ได้ไม่ถึง 10 ปี การเมืองในรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย ได้ถูกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง สร้างวาทกรรมให้กลายเป็นภาพ เผด็จการรัฐภา อันนำไปสู่การปูทาง ให้เกิดการรัฐประหารในปี 2549 ฉีกรัฐธรรมนูญจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทิ้งไป
รัฐธรรมนูญในวันนี้ ที่กำลังจะ ทำหน้าที่สำคัญในการกำหนดอนาคตของสังคมไทย ถูกสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจในการกำหนดและควบคุมทิศทางของประเทศอย่างขาดเหตุผล และไม่อยู่บนโลกความเป็นจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้โครงสร้างอำนาจกลับไปสู่ความเป็น รัฐราชการ ที่ย้อนยุคกลับไปสู่ สภาวะแบบดั้งเดิม โดยใช้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเครื่องมือสำคัญในการพันธนาการประเทศให้เคลื่อนตัวยากลำบาก อันจะมีผลทำให้ รัฐบาลหลังการเลือกตั้งไม่อาจจะมีศักยภาพเพียงพอ ในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากโลกที่เปลี่ยนแปลงไปต่างๆอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ จึงมีความสำคัญยิ่ง ต่อทิศทางการก้าวไปข้างหน้า ของประเทศไทย ว่าจะเดินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดขึ้นโดยคณะบุคคลที่เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหาร หรือจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขทิศทางใหม่ เพื่อนำพาประเทศชาติ หลุดจากหลุมดำ ไปสู่การพฒนาที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่ง เป็นการเลือกตั้งที่จะรักษา สภาวะดั้งเดิมที่กลุ่มผู้มีอำนาจในปัจจุบันตั้งใจที่รักษาสถานะของกลุ่มตน ให้มีความแข็งแรงและมั่นคงยิ่งๆขึ้น หรือจะเป็น การเลือกตั้งที่มีความหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ประเทศหลุดพ้นจาก สภาพ ล้าหลัง ถดถอย ยากจนและสิ้นหวัง เช่นที่คนไทยทุกคน กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
คนไทยทุกคน คือผู้มีอำนาจในการตัดสิน และกำหนดอนาคตของประเทศร่วมกัน 24กุมภาพันธ์ คือวันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้า มีความหวัง และพ้นจากความยากลำบากของชีวิตด้วยมือของ พี่น้องประชาชนเอง ใช้สิทธิและจิตวิญญาณในระบอบประชาธิปไตย ร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศให้มีความหวัง มีโอกาส มีอนาคต เพื่อคนไทยทุกคน”